Jaarstukken 2018

Samenvatting

Samenvatting

Beleidsresultaten

In 2018 hebben we weer veel resultaten bereikt. Er kwam een nieuw college en in korte tijd hadden we een door de raad vastgesteld college programma. De jaarstukken 2018 laten mooie beleidsresultaten zien en ook het financiële resultaat van de jaarrekening geeft reden tot optimisme.

Beleidsresultaten

We hebben stappen gezet in de voorbereiding op onze nieuwe ruimtelijke toekomst. Inwoners, bedrijven en andere stakeholders hebben een belangrijke rol bij het opstellen van de omgevingsvisie. Ook op duurzaamheidsgebied zetten we weer zichtbare stappen, zoals het aanwenden van nieuwe warmtebronnen in Schoterhoek II.
Hoewel we soms aan de grens van onze capaciteit komen, is bij het beheer van onze openbare ruimte geen sprake van achterstallig onderhoud en worden de vastgestelde kwaliteitsniveaus gehaald. Onze inwoners geven hun woonomgeving als leefomgeving een dikke 8.
Meedoen was ook in 2018 weer het uitgangspunt in het sociaal domein. Dit jaar hebben we geïnvesteerd in de verbondenheid, vindbaarheid en beschikbaarheid van Maatschappelijke ondersteuning, Jeugdhulp en ondersteuning bij Werk en Inkomen. Voorbeelden zijn de versterking van de samenwerking met Tom in de buurt, het op gang komen van werkbedrijf Rijnvicus en de mooie resultaten die op het gebied van de statushoudersbegeleiding zijn geboekt.
Op het gebied van Bestuur en Dienstverlening hebben we ingezet op modernisering. In 2018 hebben we het verenigingsloket verder doorontwikkeld. En in 2018 is het beleid- en uitvoeringsplan doorontwikkeling dienstverlening vastgesteld door de raad. Verder hebben we de newsroom verder uitgebouwd.
De organisatie staat stevig, maar extra werk veroorzaakt door de besluitvorming met betrekking tot het Intratuindossier vroeg grote extra inspanningen. Daarnaast vragen ICT, digitalisering, privacy (AVG) steeds meer capaciteit. Met prioriteitstelling (ook politiek-bestuurlijk) en daar waar onvermijdelijk ook toevoeging van capaciteit zullen we deze ontwikkeling hoofd moeten bieden. Met name op het gebied van informatieveiligheid en digitale agenda 2020 lijkt dit onvermijdelijk.
De belastingdruk is beperkt gebleven tot het niveau dat we in de begroting ambieerden en ook de belangrijkste bron van inkomsten, de algemene uitkering, bleef op niveau. Samen met het positieve financiële resultaat kunnen we concluderen dat we nog steeds een financieel gezonde gemeente zijn.

Begroting na wijziging 2018

Jaarrekening 2018

Verschil

Programma's

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Ruimtelijke ontwikkeling

-25.291

25.763

471

-36.852

36.041

-811

-11.561

10.278

-1.282

Ruimtelijk beheer

-9.132

15.182

6.050

-9.203

15.489

6.285

-71

306

235

Sociaal domein

-7.019

25.486

18.467

-7.130

24.874

17.744

-111

-611

-722

Bestuur en dienstverlening

-545

5.146

4.601

-751

5.083

4.333

-206

-63

-268

Bedrijfsvoering

-700

8.320

7.620

-832

8.400

7.569

-132

81

-52

Algemene dekkingsmiddelen

-38.842

1.306

-37.535

-38.907

1.156

-37.751

-65

-151

-216

Totaal

-81.529

81.203

-326

-93.675

91.044

-2.631

-12.146

9.841

-2.306

Financieel resultaat

We sluiten het jaar 2018 financieel af met een positief resultaat van € 2.631.000. Kijken we naar de laatste stand van de begroting (stand na decemberwijzingen), dan zien we dat we daarin nog rekening hielden met een positief resultaat van € 326.000. Het verschil tussen het laatste begrotingsresultaat en het gerealiseerde resultaat is € 2.306.000.

Saldo begroting na decemberwijzigingen

-326

Saldo jaarrekening

-2.631

verschil

-2.305

verschil begroting-jaarrekening grondexploitaties

-1.282

verschil begroting-jaarrekening gewone exploitatie

-1.023

-2.305

Het grootste deel van het positieve verschil tussen begroting en jaarrekening komt door de meevallende opbrengsten uit de grondexploitaties (programma 1). Een ander deel is terug te voeren op incidentele meevallers op de andere programma's, met name het Sociaal Domein (programma 3).

-1.282

1. Ruimtelijke ontwikkeling

gunstige ontwikkelingen grexen

235

2. Ruimtelijk beheer

overschrijdingen van onderhoudsbudgetten, zowel grijs als groen

-722

3. Sociaal domein

lagere uitgaven op het gebied van Participatie en Jeugd

-268

4. Bestuur en dienstverlening

actualisatie voorziening voormalige bestuurders, niet inzetten
van enkele incidentele budgetten

-52

5. Bedrijfsvoering

nauwelijks significante afwijkingen van de begroting

-216

6. Algemene dekkingsmiddelen

meevaller in dubieuze debiteuren en onvoorziene uitgaven

-2.305

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen is te vinden aan het einde van ieder programma, verdere detaillering vindt plaats in bijlage 5 (specificaties financiële overzichten).

Het positieve resultaat kunnen we goed gebruiken om onze reserves te versterken. We zijn een financieel gezonde gemeente en dat moeten we ook vooral blijven. Financiële stabiliteit is een van de hoekstenen voor een stabiele en productieve gemeente.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters,
secretaris

F. Buijserd,
burgemeester

ga terug