Jaarstukken 2018

Duurzaamheid

Beleidsvoornemens 2018

In 2018 is gestart met de evaluatie van het actieprogramma 2016-2018. Deze evaluatie is mede input voor het in 2019 op te stellen actieprogramma 2019-2022. Onderstaande paragraaf Duurzaamheid beperkt zich tot de hoofdlijnen van de in 2018 uitgevoerde activiteiten.

Actieprogramma duurzaamheid 2016-2018

Stand van zaken 2018

 1. Duurzaam vastgoed
 1. De wijkaanpakken in Nieuwveen en Nieuwkoop hebben in 2018 de nodige vruchten afgeworpen: 166 huishoudens (ruim 10% van het aantal woningen) hebben maatregelen aan hun woning getroffen (dakisolatie, kozijnen, glas, vloerisolatie, spouwisolatie, zonnepanelen, kleine ingrepen en een warmtepomp).
 2. Ook de resultaten van de energieadviezen aan de kavelkopers zijn positief: bij meer dan de helft van de kavelkopers die een advies hebben ontvangen, worden de adviezen opgevolgd met als resultaat een energiezuinige, neutrale of een meer duurzamer woning.
 3. Zowel bij de ontwikkeling van nieuwbouw van scholen als de diverse gebiedsontwikkelingen worden methodieken ingezet die ervoor zorg dragen dat planvorming vanuit een breed duurzaamheidsperspectief wordt ingezet: BREEAM en DPL. Bij dat laatste (duurzaamheidsprofiel van een locatie) is onderzocht of dit kan worden ingezet bij de ontwikkeling Buytewech-Noord.
 4. In 2018 zijn prestatieafspraken gemaakt met WDA en WSN omtrent de verduurzaming van hun vastgoedportefeuille.
 5. In 2018 zijn voorbereidingen getroffen voor aanbesteding en aanleg van de warmterivier, deel Schoterhoek II.
 1. Duurzaam werken
 1. In 2018 is de energiecoöperatie 'Duurzaam Nieuwkoop U.A' opgericht. De corporatie heeft voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van diverse zonnestroominstallaties op een aantal daken. De coöperatie 'Zon op Woerdense Verlaat' heeft na plaatsing en ingebruikname van zonnepanelen in 2018 al energie geleverd en daarmee een besparing op de CO2 -uitstoot gerealiseerd.
 2. Samen met onze regiopartners in Holland-Rijnland zijn, als uitvoering van het Energieakkoord in 2018, onderzoeken verricht onder de diverse uitvoeringslijnen (warmte, ruimte & energie, zon op daken, mobiliteit, energiebesparing en Greenport). Meest in het oog springend is de opgestelde ‘Warmte Transitie Atlas’ waarmee een goede analyse kan worden gemaakt van potenties en mogelijkheden voor verwarming van onze bestaande wijken. Daarnaast is er een onderlegger voor de gemeentelijke warmtevisies opgesteld
 1. Duurzame mobiliteit
 1. Al eerder zijn bij onze buitendienst elektrische bedrijfswagens  aangeschaft.
 1. Afvalbeleid
 1. Na onderzoek welke mogelijkheden er zijn om ons interne afval beter te scheiden, is in de herfst van 2018 de interne gemeentelijke afvalscheiding gerealiseerd: papier, papieren bekers, rest en bio;
 2. De nieuwe Milieustraat op het terrein Schoterhoek II is op 2 januari 2018 geopend. Met de Milieustraat worden veel meer afvalstromen gescheiden gehouden. Dit bevordert de mogelijkheid van recycling.
 3. In 2018 is samen met Cyclus de Afvalvrije school voor Nieuwkoop ontwikkeld. In het schooljaar 2018-2019 starten negen van de dertien basisscholen.
 4. In 2018 is gewerkt aan een nieuwe afvalbeleidsplan en een toekomstvisietraject met Cyclus. De raad heeft inmiddels ingestemd met het uitwerken van een inzamelmodel gebaseerd op tariefdifferentiatie.
 1. Intern beleid / bedrijfsvoering
 1. In 2018 is de Verordening LEADER vastgesteld (€ 100.000). LEADER subsidie is primair bedoeld voor plattelandsontwikkeling met sterke nadruk op verduurzaming in de vorm van circulair ondernemen.
 2. Twee medewerkers zijn opgeleid voor beoordeling van berekeningsmethoden Milieuprestatie Gebouwen die als prestatie-eis sinds januari 2018 in het Bouwbesluit zijn opgenomen.
 3. Voor het realiseren van zonne- energieparken geldt legeskorting.
 4. Het toetsregime EPC en MPG (milieu prestatie gebouwen) is verzwaard via het VTH beleidsplan dat op 18 december 2018 door ons college is vastgesteld.
 5. Bij de actualisering van ons Monumentenbeleid wordt tevens aandacht besteed aan de verduurzaming van monumenten.
 1. Communicatie / PR
 1. In maart 2018 is de website www.duurzaam-nieuwkoop.nl gelanceerd. Op de site vinden inwoners en ondernemers handige tips, inspirerende verhalen van andere inwoners en ondernemers en aanbiedingen. De informatie moet bezoekers inspireren en verleiden om zelf de eigen woning / omgeving (verder) te verduurzamen.
ga terug