Jaarstukken 2018

Balans

Activa

(bedragen x € 1.000,-) ACTIVA

31 december 2017

31 december 2018

Vaste activa

Immateriële vaste activa

193

17

Agio op obligaties

0

0

Onderzoek en ontwikkeling

193

17

Materiële vaste activa

46.447

48.945

- Investeringen met een economisch nut

- gronden uitgegeven in erfpacht

182

182

- overige investeringen met een economisch nut

43.979

45.313

- Investeringen met uitsluitend een maatschappelijk nut

2.286

3.450

Financiële vaste activa

1.657

1.679

- Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

411

411

- Leningen aan:

- woningbouwcorporaties

0

0

- obligatieportefeuille

0

0

- overige langlopende leningen u/g

1.246

1.268

Totaal vaste activa

48.297

50.641

Vlottende activa

Voorraden

29.593

28.436

- Grond- en hulpstoffen:

- overige voorraden

2

5

- niet in exploitatie genomen bouwgronden

0

0

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

76.361

71.282

- af: voorzieningen grondexploitaties

-46.770

-42.851

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

37.260

28.207

- Vorderingen op openbare lichamen

786

116

- Belastingdienst

4.163

4.030

- Rekening-courant Rijk

30.031

23.018

- Overige vorderingen

2.280

1.043

- Overige uitzettingen

0

0

Liquide middelen

378

328

- Kas, bank- en girosaldi

378

328

Overlopende activa

1.730

1.090

Totaal vlottende activa

68.961

58.061

Totaal-generaal

117.258

108.702

Passiva

(bedragen x € 1.000,-) PASSIVA

31 december 2017

31 december 2018

Vaste passiva

Eigen vermogen

48.467

50.670

- Algemene reserve

28.781

24.852

- Bestemmingsreserves

- voor egalisatie van tarieven

0

0

- overige bestemmingsreserves

20.594

23.187

- Nog te bestemmen resultaat

-908

2.631

Voorzieningen

21.777

20.754

-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

4.420

2.711

- Onderhoudsegalisatievoorzieningen

10.395

9.938

- Voorzieningen van derden verkregen middelen

6.962

8.105

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

40.225

29.385

- Onderhandse leningen van binnenlandse banken

40.193

29.374

- Waarborgsommen

32

11

Totaal vaste passiva

110.469

100.809

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar

3.845

5.385

- Kasgeldleningen

0

0

- Pensioenfonds

0

0

- Overige schulden

3.845

5.385

Overlopende passiva

2.944

2.508

Totaal vlottende passiva

6.789

7.893

Totaal generaal

117.258

108.702

Gewaarborgde geldleningen

37.110

36.306

ga terug