Jaarstukken 2018

Toelichting op de balans

Toelichting op de balans per 31 december 2018
(bedragen in tabellen/overzichten x € 1.000)

ACTIVA

ga terug