Jaarstukken 2018

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Nr

Programma

Jaarrekening

Specificatie

Bedrag

1

Ruimtelijke ontwikkeling

Incidentele lasten

€ 30.140

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid en economie

237

Kosten vergunningen en toezicht

66

Kosten Paradijsweg natte kant, omgevingsvergunning, wonen

982

Kosten grondexploitaties en vastgoed

28.630

Kosten toerisme en Drechtdoorsteek

225

Totaal

30.140

Incidentele baten

€ -32.209

Subsidies en bijdrage derden Paradijsweg natte kant en wonen

-661

Inkomsten grondexploitaties

-31.408

Bijdrage derden Drechtdoorsteek

-120

Overige incidentele inkomsten

-20

Totaal

-32.209

Toevoeging reserves

€ 2.755

Storting algemene reserve ivm vrijval en opheffen reserves

1.487

Storting in de reserve recreatie en toerisme

15

Instellen reserve waterrecreatie

85

Overheveling uitvoering regionale woonagenda naar 2019

18

Instellen reserve implementatie omgevingswet

300

Storting in de reserve duurzaamheid

775

Instellen reserve economie

75

Totaal

2.755

Onttrekking reserves

€ -3.411

Vrijval en opheffen van reserves

-1.487

Onttrekking algemene reserve mbt visie dorpsplein Noorden

-31

Diverse onttrekkingen mbt bevordering toerisme

-99

Onttrekking algemene reserve voor instellen reserve waterrecreatie

-75

Onttrekking aan de reserve reservering woningbouw

-228

Diverse onttrekkingen mbt structuur- en bestemmingsplannen

-113

Onttrekking algemene reserve voor instellen reserve implementatie omgevingswet

-300

Onttrekking reserve implementatie omgevingswet voor aanpassen Squit

-18

Onttrekking algemene reserve voor storting reserve duurzaamheid

-775

Onttrekking algemene reserve voor instellen reserve economie

-75

Diverse onttrekkingen mbt bedrijvigheid

-210

Totaal

-3.411

2

Ruimtelijk beheer

Incidentele lasten

€ 873

Kosten verkeer en vervoer

226

Kosten infrastructuur (kabels en leidingen)

209

Kosten milieudienst

93

Storting dividend Cyclus in de voorziening afvalstoffenheffing

265

Kosten groen en speelvoorzieningen

80

Totaal

873

Incidentele baten

€ -635

Verkoop grond en bijdrage inrichten parkeerplaats

-363

Ontvangen dividend Cyclus

-265

Overige incidentele inkomsten

-7

Totaal

-635

Toevoeging reserves

€ 2.581

Instellen reserve rotonde Ter Aar

2.000

Storting reserve herwaardering investeringen maatschappelijk nut

581

Totaal

2.581

Onttrekking reserves

€ -2.143

Diverse onttrekkingen mbt recreatieve voorzieningen en groen

-22

Onttrekking reserve frictiekosten omgevingdienst West Holland

-93

Onttrekking algemene reserve voor instellen reserve rotonde Ter Aar

-2.000

Overige onttrekkingen mbt wegen en verkeer

-28

Totaal

-2.143

3

Sociaal domein

Incidentele lasten

€ 192

Kosten huisvesting statushouders en Wmo beleidsplan

135

Overige incidentele kosten

57

Totaal

192

Incidentele baten

€ 24

Afrekening uitkering BBZ 2016 en 2017

24

Totaal

24

Toevoeging reserves

€ 1.492

Storting reserve onderwijshuisvesting ivm opgheffen reserve grond school Buytewech

845

Diverse stortingen reserve onderwijshuisvesting

568

Instellen reserve grootschalige evenementen

60

Storting in de reserve monumentenzorg

19

Totaal

1.492

Onttrekking reserves

€ -1.642

Onttrekking algemene reserve voor subsidie hockeyclub

-600

Opheffen reserve grond school Buytewech

-845

Onttrekking algemene reserve voor instellen reserve grootschalige evenementen

-60

Onttrekking algemene reserve mbt statushouders

-137

Totaal

-1.642

4

Bestuur en dienstverlening

Incidentele lasten

€ 7

Overige incidentele kosten

7

Totaal

7

Incidentele baten

€ -128

Vrijval voorziening wachtgeld wethouders

-128

Totaal

-128

Toevoeging reserves

€ 80

Overheveling Code Oranje naar 2019

30

Overheveling digitale handtekening naar 2019

50

Totaal

80

Onttrekking reserves

€ -16

Onttrekking algemene reserve mbt dorpsgerichte activiteiten

-16

Totaal

-16

5

Bedrijfsvoering

Incidentele lasten

€ 366

Kosten automatisering

160

Storting voorziening juridische risico's

100

Kosten inhuur projectmatige werkzaamheden juridsche zaken

49

Diverse kosten huisvesting gemeente

54

Overige incidentele kosten

3

Totaal

366

Incidentele baten

€ -20

Overige baten

-20

Totaal

-20

Toevoeging reserves

€ 53

Storting reserve decentrale arbeidsvoorwaarden

26

Overheveling implementatie AVG naar 2019

27

Totaal

53

Onttrekking reserves

€ -358

Onttrekking huisvesting gemeente mbt huur Schoterhoek

-88

Onttrekking algemene reserve mbt werkzaamheden I&A

-190

Onttrekking reserve frictiekosten

-45

Onttrekking reserve decentrale arbeidsvoorwaarden mbt eindejaarsuitkering

-35

Totaal

-358

6

Algemene Dekkingsmiddelen

Incidentele lasten

€ -

0

Totaal

0

Incidentele baten

€ -530

Opbrengst precariobelasting

-535

Nagekomen baat algemene uitkering

5

Totaal

-530

Toevoeging reserves

€ 760

Storting in de algemene reserve ivm opheffen reserve renteschommelfonds

660

Storting reserve duurzaamheid mbt energietransitie

100

Totaal

760

Onttrekking reserves

€ -660

Opheffen reserve renteschommelfonds

-660

Totaal

-660

Totaal

€ -2.428

ga terug