Jaarstukken 2018

Rapportage Interbestuurlijk Toezicht

4.a Rapportage provincie

Rood Oranje Groen

Toelichting

Financiën

BV

Er is een structureel en reëel begrotingsevenwicht.

GROEN

Uit de programmabegroting 2019-2022 blijkt dat de begroting voor het jaar 2019 en het jaar 2022 structureel in evenwicht is. Dit is in december 2018 door de provincie bevestigd in de toezichtsbrief voor de begroting 2019.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

De gemeentelijke
bestemmingsplannen zijn
aangepast aan de Verordening
Ruimte 2014 (artikel 3.4
Verordening Ruimte).

GROEN

In 2018 was er in het bestemmingsplan Landelijk Gebied sprake van een strijdigheid tussen provinciaal beleid en de planologische
mogelijkheden in dit plan. Wij hebben, na overleg met de initiatiefnemer en de provincie, het bestemmingsplan daarop aangepast. Daarmee zijn  onze bestemmingsplannen in overeenstemming met de Verordening Ruimte 2014.

Is er reden voor extra aandacht?

nee

Voor vergunningverlening,
toezicht en handhaving is tijdig
een beleidsplan, een
uitvoeringsprogramma en een
evaluatie vastgesteld en met de
jaarrapportage over de
uitvoering bekend gemaakt aan
de gemeenteraad.
Binnen twee maanden na
vaststelling wordt hierover
mededeling gedaan aan de
provincie Zuid-Holland.

ROOD

Het VTH-beleidsplan is op 18 december 2018 vastgesteld en toegezonden en tijdig toegezonden aan Gedeputeerde Staten. Hoewel in het eerste kwartaal 2019 ook gewerkt zal worden aan een uitvoeringsjaarplan conform wettelijk voorschrift, zal 2020 het eerste jaar worden waarin via een integraal jaarverslag inzichtelijk wordt gemaakt hoe de uitvoering in het voorgaande jaar is verlopen. Tot die tijd wordt via de jaarrekening op onderdelen gerapporteerd.

Is er reden voor extra aandacht?

nee

Monumentenzorg

RO&G

De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie m.b.t. de (rijks)monumenten.

GROEN

Sinds juli 2018 zijn we aangesloten bij de centrale erfgoedcommissie van de Vereniging Dorp, Stad en Land. Zij hebben alle benodigde deskundigheid in huis en de continuiteit is gewaardborgd. Deze commissie is aangevuld met een burgerlid om de lokale kennis te borgen.
Overigens was er ook voor de aansluiting sprake van een deskundige adviescommissie.

Is er reden voor extra aandacht?

nee

Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde

ORANJE

De KPI’s kleuren oranje.  Ten opzichte van vorig jaar is vooruitgang geboekt. Het archief van 1991 t/m 2006 is overgedragen aan ELo. Er moeten nog nadere afspraken over applicaties met archiefwaardige stukken gemaakt worden. Ook het calamiteitenplan en het handboek kwaliteitszorg worden in 2019 geactualiseerd. De archiefruimte Ter Aar is niet goedgekeurd, maar er wordt in 2019 archief doorgeschoven naar Nieuwveen.

Is er reden voor extra aandacht?

De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand.

GROEN

Gevraagde informatie

Stand van zaken

Voorsprong/achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar (doorhalen wat niet van toepassing is)

34

Fase interventieladder op 1 januari

Nvt

Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar

21

In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders

3

Voorsprong/achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar (doorhalen wat niet van toepassing is)

16

Fase interventieladder op 1 juli

Nvt

Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar

18

In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders

4

Voorsprong/achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar (doorhalen wat niet van toepassing is)

2

Fase interventieladder op 31 december

Nvt

Eventeel korte en bondige toelichting:  Aan de gestelde taakstelling is voldaan.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

4.b Rapportage eigen beleid

Rood Oranje Groen

Toelichting

Implementatie AVG

BV

De gemeente voldoet sinds 25 mei 2018 aan de minimale eisen van de AVG. Onze Functionaris gegevensbescherming heeft zijn jaarverslag met zijn bevindingen over 2018 aan ons gestuurd.

ORANJE

Uit het jaarverslag blijkt dat we het afgelopen jaar veel werk hebben verzet, maar er nog niet zijn. Aangegeven wordt dat gemeenten zeker nog drie tot 5 jaar nodig hebben om volledig de AVG proof te zijn. Naar aanleiding van het jaarverslag laten wij een werkprogramma op stellen van het komende jaar uit te voeren werkzaamheden en (prioritering van te nemen) acties. Het jaarverslag van de FG zal via de lijst van ingekomen stukken aan uw raad kenbaar worden gemaakt.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

ga terug