Jaarstukken 2018

Investeringen

Overzicht af te sluiten kredieten per 31-12-2018

Nummer

Omschrijving

Gevoteerd krediet

Raming
1-1-2018

Werkelijk 31-12-2018

Restant
31-12-2018

8040400

Kassasysteem

30.000

30.000

0

30.000

8110102

Zoutstrooier Stratos 11-27 17

30.000

30.000

26.250

3.750

8110103

GIS-projecten (2013)

30.000

12.355

10.718

1.637

8110106

Herinrichting Aardam.weg (2013

850.000

89.355

-104.034

193.389

8110109

Dijklichamen Woudse Dijk(2015)

50.000

21.225

0

21.225

8110110

Dijklichamen Tolhuiskade (2015

40.000

40.000

40.000

0

8110112

Noordse Dorpsweg (Zijweg)

75.000

75.000

75.000

0

8110113

De Dulen park

65.000

65.000

0

65.000

8110114

Industrieterrein De Olm

32.500

32.500

29.385

3.115

8110117

Kerklaan (Noorden)

75.000

71.523

71.523

0

8110207

Grote Brug - Verv. aandr. 2016

108.850

80.786

42.769

38.017

8110209

Paradijsbrug-ver.aandr.2016

95.000

58.442

1.593

56.849

8110210

Paradijsweg-brug nr.46 2016

248.000

95.296

8.912

86.384

8110211

Paradijsweg-brug nr.66 2017

248.000

96.642

23.650

72.992

8110301

OV armaturen (BHP 2017)

161.482

142.313

141.466

847

8130104

Afvalbrengstation,bouwk.kst

690.989

11.618

11.618

0

8140153

Vrijvervalrioleringen 2016

316.571

185.147

181.996

3.151

8140159

Minigemalen 2017

168.000

136.580

136.502

78

8150101

Vervangen Loswal (BHP2016 naut

30.000

29.578

28.313

1.266

8210701

Voorbereiding Damstaete (B)

145.115

84.704

3.638

81.066

8280101

Vervanging chloor zwembad

45.000

45.000

40.750

4.250

8330100

Aankoop Westkanaalweg 113, 117

900.000

275.975

266.099

9.876

8330101

Aankoop grond Middelweg TA

21.000

21.000

20.606

394

8330300

Voorb.krd.herontw.3schoollocTA

525.000

515.990

0

515.990

8330400

Aanschaf module vastgoedUltimo

35.000

35.000

34.992

8

8400100

Kennismanagement systeem(B)

37.000

37.000

0

37.000

8530627

Iveco Dally 40C1554-VXV-8

55.000

6.027

3.640

2.387

8630102

Verv. meubilair raadszaal (15)

45.000

23.442

6.439

17.003

8630103

Vervanging keukenapparatuur 16

10.000

4.807

3.768

1.039

Toelichting

Nummer

Omschrijving

8040400

De investering in het kassasysteem is niet gerealiseerd en kan worden afgesloten. Hiermee is in de begroting voor 2019 en verder al rekening gehouden.

8110102

De Stratos 11-27 zoutstrooier is in het eerste kwartaal van 2018 vervangen door een opzet-natzout-strooimachine type syntos 11-27 VESN-350. De aanschaf is afgerond binnen het daarvoor beschikbare budget.

8110103

Het project Doorontwikkeling Geografisch informatiesysteem (GIS) uit 2013 is afgerond. Vanuit de afdeling Bedrijfsvoering is destijds een beschrijving opgesteld van de functionele specificaties en technische specificaties waaraan de informatievoorziening moest voldoen. Vervolgens is een gebruiksklare oplossing voor de ontsluiting van GEO-informatie gerealiseerd, de NedBrowser. En tot slot zijn de applicatiebeheerder en directe applicatiegebruiker(s) opgeleid in het beheer en gebruik van de applicatie. Het project is afgerond binnen het daarvoor beschikbare budget.

8110106

 De herinrichting Aardamseweg is na een intensief voorbereidingstraject uitgevoerd in de periode 2017/2018. De herinrichting is afgerond (ruim) binnen het daarvoor beschikbare budget. Mede omdat er 2018 een subsidie van PZH is ontvangen van € 162.916.

8110109

De dijkverzwaring van de Woudse Dijk is eind 2017 afgerond en door aannemer Vessies opgeleverd aan het hoogheemraadschap van Rijnland. Het project is financieel ook in 2017 afgerond, waardoor er in 2018 geen kosten meer zijn gemaakt.

8110110

 De dijkverzwaring van de Tolhuiskade is medio 2018 afgerond en door aannemer Verboon Maasland opgeleverd aan het hoogheemraadschap van Rijnland. De financiële bijdrage vanuit de gemeente in dit project betrof het geraamde budget.

8110112

De reconstructie van de Noordse Dorpsweg is in samenwerking met Waternet uitgevoerd in de periode 2017/2018. De zijweg van betonklinkers maakte onderdeel uit van de totale reconstructie.

8110113

In 2016 is klein onderhoud uitgevoerd op enkele locaties van het wandelpad De Dulen. Ter plaatse van wortelopdruk is asfalt vervangen door een halfverharding. Tijdens een nadere inspectie in zowel 2017 als 2018 is geconstateerd dat het volledig omzetten van het asfaltpad naar een halfverharding niet noodzakelijk is. Om deze reden stellen wij voor het krediet af te sluiten en bij de actualisatie van het beheerplan wegen een afweging te maken op basis van een nieuwe inspectie. Eventueel benodigd onderhoud in de komende jaren, wordt uitgevoerd binnen Regulier en klein onderhoud.

8110114

De ontsluiting van het transportbedrijf op het industrieterrein De Olm is eind 2018 uitgevoerd. In overleg met de transporteur en het aangrenzende bouwbedrijf zijn de werkzaamheden naar tevredenheid uitgevoerd en opgeleverd. De rehabilitatie is afgerond binnen het daarvoor beschikbare budget.

8110117

Tijdens de reconstructie van de Noordse Dorpsweg is het Kerklaantje ook aangepakt. Het oude (teerhoudende) asfalt is vervangen door gekoppelde betonplaten, zoals eerder met succes is gedaan bij het Meijepad en de Grechtkade. Het project is uitgevoerd met een minimale overschrijding op het oorspronkelijke krediet (1%). Dat verschil was bij de decemberwijziging gemeld. De gemeenteraad heeft ingestemd met de verhoging van het krediet.

8110207

Het vervangen/reviseren van de aandrijving Grote Brug In Langeraar is in 2016 extern voorbereid en in de winterperiode 2017/2018 uitgevoerd, buiten het vaarseizoen om. De werkzaamheden zijn afgerond (ruim) binnen het daarvoor beschikbare budget.

8110209

Het vervangen/reviseren van de aandrijving Paradijsbrug is in 2016 extern voorbereid en in de winterperiode 2016/2017 uitgevoerd, buiten het vaarseizoen om. In het afgelopen jaar is de tijdelijk verlegde gasleiding hersteld. De werkzaamheden zijn afgerond (ruim) binnen het daarvoor beschikbare budget.

8110210

Het vervangen van de betonbruggen Paradijsweg nr. 46 en nr. 66  in Ter Aar zijn gezamenlijk aanbesteed en uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een flink aanbestedingsvoordeel. De werkzaamheden zijn afgerond (ruim) binnen het daarvoor beschikbare budget.

8110211

Het vervangen van de betonbruggen Paradijsweg nr. 46 en nr. 66 in Ter Aar zijn gezamenlijk aanbesteed en uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een flink aanbestedingsvoordeel. De werkzaamheden zijn afgerond (ruim) binnen het daarvoor beschikbare budget.

8110301

De geplande lichtmast en armaturen zijn in de periode 2017/2018 vervangen. De werkzaamheden zijn afgerond binnen het daarvoor beschikbare budget.

8130104

In 2016 is een basisontwerp opgesteld voor de Milieustraat op het nieuwe bedrijventerrein Schoterhoek II. Tijdens de voorbereidingen is in 2016 extern advies gevraagd voor met name de fundering van de Milieustraat. Eind 2017 is de Milieustraat daadwerkelijk gerealiseerd. Het project is uitgevoerd met een minimale overschrijding op het oorspronkelijke krediet (<1%). Dat verschil was bij de decemberwijziging gemeld. De gemeenteraad heeft ingestemd met de verhoging van het krediet.

8140153

Het budget is ingezet bij het vervangen van vrijvervalriolering in de Wagnerstraat Nieuwkoop, de Vosholstraat in Ter Aar en de Baljuwstraat in Langeraar. De werkzaamheden zijn afgerond binnen het beschikbare budget.

8140159

In 2017 is groot onderhoud uitgevoerd aan minigemalen in het gebied Nieuwveens Jaagpad en de Uiterbuurtweg. De werkzaamheden zijn afgerond met een minimale onderschrijding van het budget.

8150101

De loswal bij Zuideinde 231 is gezamenlijk met de loswal nabij het Meijepad aanbesteed. De geplande werkzaamheden zijn afgerond binnen het daarvoor beschikbare budget.

8210701

Met het raadsbesluit van 8 maart 2018 is besloten een grondexploitatie voor Damstaete vast te stellen. Alle voorbereidingskosten tot dan toe zijn volgens het raadsbesluit overgeheveld naar de grondexploitatie GZ101 Damstaete. Het voorbereidingskrediet kan op basis van dat raadsbesluit vervallen.  

8280101

De installatie van de chloorpomp is afgerond binnen budget. De investering kan worden afgesloten.

8330100

De woning Westkanaalweg 113 is in 2017 aangekocht en in exploitatie genomen. Het investeringsbudget voor de aankoop kan worden afgesloten.  

8330101

Nabij de inrit naar Middelweg 1 - 5 is in 2017 een aanliggend restperceel met daarop een trafohuisje gekocht. Na de aankoop kan het investeringsbudget worden afgesloten

8330300

Met de actualisatie van de grondexploitaties per 1 januari 2018 zijn de drie schoollocaties toegevoegd aan de grondexploitatie GZ92 Ter Aar Vernieuwd Verbonden. Alle voorbereidingskosten tot dan toe zijn overgeheveld naar de grondexploitatie GZ92 Ter Aar Vernieuwd Verbonden. Het voorbereidingskrediet kan op basis van deze inbreng in de grondexploitatie vervallen.

8330400

 In 2018 is een project doorlopen om te komen tot een applicatie voor het efficiënter beheren van gemeentelijk vastgoed. Dit project is eind 2018 afgerond en de applicatie is in gebruik genomen. Daarmede kan het investering worden afgesloten.  

8400100

De investering in het kennismanagement systeem is niet gerealiseerd en kan worden afgesloten. Hiermee is in de begroting voor 2019 en verder al rekening gehouden.

8530627

 Investering, vervangen Iveco Daily is uitgevoerd en kan afgesloten worden.

8630102

In 2016 is het vergadermeubilair van de Raadszaal vervangen. In 2017 is er luxaflex geplaatst voor de ramen. In 2018 is zijn de publieksstoelen vervangen.

8930103

De vervanging van keukenapparatuur i.v.m. afschrijving en defecte apparatuur is uitgevoerd.

Overzicht investeringen die per 31 december 2018 langer dan 2 jaar openstaan

Nummer

Omschrijving

Gevoteerd krediet

Raming
1-1-2018

Werkelijk 31-12-2018

Restant
31-12-2018

8040300

Modernisering GBA (2013)

60.000

37.419

0

37.419

8130105

Afvalbrengstation,civiel tc

546.505

54.708

36.931

17.777

8130107

Ondergr.containers uitbr.ge

50.000

5.039

0

5.039

8210703

Voorbereiding Teylerspark 2

200.000

200.000

1.641

198.359

8230100

Burgerhulpverlening en AED's

36.700

4.798

0

4.798

8230400

Verbouwing Verbinding 1, NWK

320.000

42.583

30.077

12.506

8260300

Ashram civieltechniek

1.121.695

833.189

12.775

820.414

8260301

Ashram bouwsom

6.259.420

6.259.420

303.585

5.955.835

8330301

Voorb.krd.herontw.Ashram

200.000

199.824

6.301

193.523

Toelichting

Nummer

Omschrijving

8040300

De operatie modernisering GBA is in 2017 door de Minister ingetrokken. De verplichtingen met de leverancier die we wel al waren aangegaan om 2025aan de modernisering te voldoen lopen door. Door de implementatie van I burgerzaken is er geen weg meer terug en zijn we genoodzaakt ook de andere modules binnen I burgerzaken te implementeren> I burgerzaken speelt ook een grote rol bij de digitale doorontwikkeling. Om die reden willen we het investeringskrediet doorschuiven naar 2019. Met dit budget willen we de werkprocessen verder digitaliseren en implementeren.

8110105

Toegangssysteem wordt in 2019 gerealiseerd, waarna investering naar verwachting kan worden afgesloten binnen het beschikbare budget

8130107

Restant moet worden gereserveerd voor ondergrondse containers voor het wooncomplex Aar en Amstel

8210703

De voortgang van dit project ligt al enige tijd stil in afwachting van besluitvorming omtrent de Warmterivier. Verwachting is wel dat dit project in de tweede helft 2019 een vervolg gaat
krijgen.

8230100

Krediet nodig voor de aanschaf van extra buitenkasten vanwege de uitbreiding van het AED netwerk in de gemeente.

8230400

De verbouwingswerkzaamheden voor de Verbinding worden in 2019 afgerond in verband daarmee het krediet nog behouden.

8260300

De bouw van het Ashram College is in november 2018 gestart en loopt door tot in 2019.

8260301

De bouw van het Ashram College is in november 2018 gestart en loopt door tot in 2019.

8330301

De bouw van het Ashram College is in november 2018 gestart en loopt door tot in 2019.

Overzicht investeringen die van 2018 doorlopen naar 2019

Nummer

Omschrijving

Gevoteerd krediet

Raming
1-1-2018

Werkelijk 31-12-2018

Restant
31-12-2018

8060101

Voorb.kred.warmtenet Schoterh

1.408.000

1.408.000

15.000

1.393.000

8060102

Warmtenet Schoterhoek II

150.000

150.000

0

150.000

8110105

Voorb.aanl.rotonde Aardw.-West

182.669

158.535

52.643

105.892

8110118

Materialen onkruidbestrijding

277.000

277.000

249.050

27.950

8110119

Achttienkavels (BH2018)

620.000

620.000

2.215

617.786

8110120

Noordeinde Zuid (BHP2018)

300.000

300.000

0

300.000

8110121

Parkeerpl. V. Wassen.str(LNG)

50.000

50.000

0

50.000

8110122

Langeraarseweg fietspad

45.000

45.000

9.900

35.100

8110123

Woonkern Langeraar(BH2018)

800.000

800.000

2.021

797.979

8110124

Ter Aar Walnootstraat

200.000

200.000

113

199.887

8110125

Zevenhoven Molenweg

320.000

320.000

0

320.000

8110302

OV Armaturen (BHP 2018)

138.000

138.000

30.436

107.564

8140157

Vrijval riolering 2017

351.000

351.000

329.753

21.247

8140162

Stelpost Hemel/grondwater 2018

200.000

200.000

152.868

47.132

8140163

Vrijvervalrioleringen 2018

387.000

387.000

22.680

364.320

8140164

Hoofdgemalen 2018

255.000

255.000

143.024

111.976

8140165

Minigemalen 2018

168.000

168.000

109.011

58.989

8150203

Dam- en schottenbes (BHP2018)

101.356

97.000

48.274

48.726

8260302

Aanvullend kr.Ashram duurzaamh

412.762

410.802

0

410.802

8280102

Warmtepomp zwembad(B)

111.500

115.000

0

115.000

8570201

Sporthal Ter Aar, voorb.kred

292.000

291.531

24.697

266.834

8570202

Sporthal Ter Aar (B)

3.450.000

3.450.000

0

3.450.000

8570301

Ontwikkeling Brede school TA

1.021.386

934.357

499.007

435.350

8570302

IKC Zevenhoven

504.333

345.353

109.629

235.724

8570303

IKC Zevenhoven (B)

2.465.000

2.465.000

0

2.465.000

8570304

IKC Ter Aar (B)

6.145.000

6.145.000

0

6.145.000

8620512

Switches en nodes

100.000

100.000

38.945

61.055

Toelichting

Nummer

Omschrijving

8060101

De aanleg van het warmtenet ondervindt vertraging doordat eerst de juridische constructie en de aanbesteding van de aanleg moest worden uitgewerkt. In 2019 gaat de aanleg, afhankelijk van het slagen van de aanbesteding, plaatsvinden.

8060102

Zie boven.

8110105

De voorbereidingen voor de aanleg van een rotonde op het kruispunt Aardamseweg / Westkanaalweg zijn in een vergevorderd stadium. Medio 2019 brengen we de voorbelasting aan, om de verwachtte restzettingen in de toekomst te beperken. Vervolgens worden werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd, waarna in 2020 de rotonde daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

8110118

De reconstructie van de Achttienkavels, voor wat betreft het gedeelte van de N231 tot aan de Aarlanderveenseweg, voeren we uit in de zomervakantie 2019. Het overige deel volgt in afstemming met het woonrijp maken van Zuidhoek.

8110119

De uitvoering stemmen we af met de aanleg van de rotonde Achttienkavels / N231 door de provincie Zuid-Holland

8110120

 Het omzetten van asfalt naar klinkers in het gebied Noordeinde Zuid betrekken we bij de nieuwbouwwijk Het Noordereinde. Na oplevering van het project (planning medio 2020) pakken we de aangrenzende openbare ruimte aan. In verband me het bouwverkeer is het niet wenselijk om dit in een eerdere fase te doen. Wel bekijken we de mogelijkheid om in dit gebied vooruitlopend af te koppelen.

8110121

De aanleg van parkeerplaatsen in de Van Wassenaerstraat maakt onderdeel uit van de aanpak diverse woonstraten in de kern Langeraar. Dit werkt start na de winterperiode en ronden we in 2019 af.

8110122

Het restantbudget wordt betrokken bij de uitvoering van het inwonersinitiatief Langeraarseweg Zuid. Wij ronden we in 2019 af.

8110123

De aanpak van diverse woonstraten in de kern Langeraar start na de winterperiode en ronden we in 2019 af.

8110124

Het groot onderhoud aan de Walnootstraat heeft een andere scope gekregen, dan oorspronkelijk was bedacht. Het werk start direct na de winterperiode en ronden we in 2019 af.

8110125

Het groot onderhoud aan het fietspad Molenweg heeft een andere scope gekregen, dan oorspronkelijk was bedacht. De uitvoering staat gepland na het flora- en faunaseizoen van 2019.

8110302

In 2018 is het programma voor dat jaar niet uitgevoerd. Dit gebeurt alsnog in 2019. Verspreid over de gemeente worden 300 armaturen conventionele armaturen vervangen door LED-armaturen. Daarnaast worden 14 lichtmasten inclusief armaturen vervangen.

8140157

Het programma vervangen vrijverval riolering 2017 ronden we begin 2019 af.

8140162

De stelpost voor hemel- en grondwater zetten we in op basis van meldingen m.b.t. wateroverlast. Het afkoppelen van hemelwater van het rioolstelsel ronden we af in 2019.

8140163

Het vervangen van vrijverval riolering in het oudere deel van de kern Noorden is in het afgelopen jaar voorbereid. Dit jaar start de uitvoering vanuit het budget van 2018 en 2019. Naar verwachting loopt de uitvoering door in 2020, in verband met de voorgenomen werkzaamheden van de overige netbeheerders.

8140164

De renovatie van de geplande hoofdgemalen is in uitvoering. We ronden deze werkzaamheden in 2019 af.

8140165

De renovatie van de geplande minigemalen is in uitvoering. We ronden deze
werkzaamheden in 2019 af.

8150203

 Het geplande schoeiingswerk in Nieuwkoop (Rietlanden, Beethovenlaan, Dreg) ronden we begin 2019 af.

8260302

De bouw van het Ashram College is in november 2018 gestart en loopt door tot in 2019.

8280102

De aanleg van een warmtepomp in het zwembad is nog niet uitgevoerd in 2018, het budget wordt meegenomen naar 2019.

8570201

De voorbereiding van de sporthal, samen met de Brede school, zit in de laatste fase. Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State volgt in 2019 de aanbesteding en start de realisatie van het gebouw.

8570202

Door de terugverwijzing door de Raad van State ondervindt de realisatie van de sporthal een half jaar vertraging. Er is wel een definitief ontwerp dat momenteel wordt uitgewerkt voor de aanbesteding.

8570301

De voorbereiding van de sporthal, samen met de Brede school, zit in de laatste fase. Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State volgt in 2019 de aanbesteding en start de realisatie van het gebouw.

8570302

De voorbereidingsfase van het IKC Zevenhoven zit in de laatste fase. In 2019 volgt de aanbesteding en start de realisatie van het gebouw.

8570303

In 2019 start de realisatie van het gebouw.

8570304

Door de terugverwijzing door de Raad van State ondervindt de realisatie van de sporthal een half jaar vertraging. Er is wel een definitief ontwerp dat momenteel wordt uitgewerkt voor de aanbesteding.

8620512

De coreswitches en workgroupswitches zijn op de hoofdlocaties Nieuwveen en Ter Aar vervangen.
In 2019 worden de switches en nodes op de overige locaties (o.a. CJG Achterweg, Zwembad, etc.) vervangen en wordt monitoring op de switches en nodes geoptimaliseerd.
Project wordt dus in 2019 afgerond.

Kredieten met overschrijding

Nummer

Omschrijving

Gevoteerd krediet

Raming
1-1-2018

Werkelijk 31-12-2018

Restant
31-12-2018

8110111

Noordse Dorpsweg(BHP 2015)

810.000

662.291

671.680

-9.389

Toelichting

Nummer

Omschrijving

8110111

De reconstructie van de Noordse Dorpsweg is in samenwerking met Waternet uitgevoerd in de periode 2017/2018. De hogere kosten zijn grotendeels het gevolg van de complexiteit die is ontstaan door de combinatie met de kadeverbetering en de overkoepelende begeleiding door Antea.

ga terug