Jaarstukken 2018

Ruimtelijke ontwikkeling

In het programma bevinden zich de volgende thema's:

  • Ruimtelijk beleid
  • Grondzaken
  • Economie, toerisme en natuur

Realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten

Met de omgevingsvisie bereidt Nieuwkoop zich voor op haar nieuwe ruimtelijke toekomst. Inwoners, bedrijven en andere stakeholders krijgen een belangrijke rol bij het opstellen van de visie zoals dat ook is gebeurd bij het opstellen van het vlekkenplan en duurzaamheidsambitie voor Buytewech Noord. In 2018 is het doelgroepenbeleid geformuleerd dat richtinggevend wordt voor de bouwprogramma’s in de te realiseren woonwijken. De eerste stappen in het aanwenden van nieuwe warmtebronnen zijn gezet in Schoterhoek II. Hoe dynamisch ruimtelijke ordening kan zijn toonde ons het dossier Ter Aar, detailhandel in Beweging.

Samenwerking verbonden partijen

Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten
Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
Zie 6. Paragraaf Verbonden partijen

Schadeschap Schiphol
Zie 6. Paragraaf Verbonden partijen

Lasten

Begroot € 22.948.174
Gerealiseerd € 33.285.721
Afwijking € 10.337.547
ga terug