Jaarstukken 2018

Ruimtelijk beheer

In het programma bevinden zich de volgende thema's:

  • Beheer openbare ruimte
  • Milieu

Realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten

Onze inwoners verdienen een plezierige woonomgeving die goed is ingericht en goed wordt onderhouden. Dat vraagt om een goede organisatie van het dagelijkse beheer. Actuele beheerplannen en inzicht in het te beheren areaal zijn daarbij essentieel. We hebben dit goed op orde, maar soms lukt het niet altijd de beheerplannen tijdig te actualiseren. Dat is een aandachtspunt voor de komende jaren. Niettemin zijn wij in staat geweest zowel het regulier als het groot onderhoud redelijk goed uit te voeren. Maar ook hier geldt dat door capaciteitstekort soms groot onderhoud moet worden doorgeschoven. Er is echter geen sprake van achterstallig onderhoud en de vastgestelde kwaliteitsniveaus worden in het algemeen gehaald. Onze inwoners geven hun woonomgeving als leefomgeving een dikke 8. De beoordelingen voor de aspecten "heel" en "schoon" liggen ruim boven die van vergelijkingsgemeenten.
Verbetering van de verkeersveiligheid is een belangrijk speerpunt. Ook in 2018 zijn vele maatregelen uitgevoerd om de verkeersveiligheid voor met name kwetsbare verkeersdeelnemers te verbeteren. Het is ook duidelijk geworden dat er meer nodig is dan het lokaal nemen van maatregelen. Daarom is het goed dat in 2018 is besloten en Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan op te stellen.

Wij hebben ons verbonden aan de doelstellingen zoals vastgelegd in het landelijke programma Van Afval Naar Grondstof. De doelstelling is 100 kg restafval in 2020. Helaas is dat  voor ons onbereikbaar, omdat de ontwikkeling naar een nieuwinzamelsysteem voor huishoudelijk afval te veel is vertraagd. Positief is dat de raad medio 2018 het college heeft gevraagd een voorstel uit te werken.

Samenwerking verbonden partijen

Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten
Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland (verkeer en vervoer)
Zie 6. Paragraaf Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

Zie 6. Paragraaf Verbonden partijen

Cyclus N.V.
Zie 6. Paragraaf Verbonden partijen

Lasten

Begroot € 12.271.478
Gerealiseerd € 12.577.784
Afwijking € 306.306
ga terug