Jaarstukken 2018

Sociaal domein

In het programma bevinden zich de volgende thema's:

  • Zorg en Leefstijl
  • Werk en Inkomen
  • Vrije tijd en Cultuur
  • Onderwijs en Ontwikkeling

Realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten

In de begroting 2018 is een groot aantal doelstellingen en uitgangspunten opgenomen in het sociaal domein. Meedoen is daarbij het uitgangspunt. Mensen staan niet aan de kant. We hebben in 2018 stappen gezet in het verbeteren van de verbondenheid, vindbaarheid en beschikbaarheid van Maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en ondersteuning bij werk en inkomen. De samenwerking met Tom in de buurt is versterkt, onder andere uit dat zich in aangepaste werkprocessen en een verlenging van het contract. Werkbedrijf Rijnvicus is gestart in 2018 en de bemensing en de werkafspraken kwamen in de loop van 2018 op orde. Op het gebied van de statushoudersbegeleiding zijn mooie resultaten geboekt. De regelingen rond minima zijn uitgebreid en worden bekender. Samenwerking tussen professionals in de Verbinding krijgt nog meer vorm. Bij de ontwikkeling van de Integrale Kind Centra ontstaan nieuwe allianties. Door de ontwikkelingen in de regio en de aflopende contracten per 2021 is de komende tijd nog wel spannend. Het is belangrijk dat de opgedane kennis, ervaring en verbinding behouden blijft.

Samenwerking verbonden partijen

Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten
Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
Zie 6. Paragraaf Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)
Zie 6. Paragraaf Verbonden partijen

Regiotaxi Holland Rijnland
Zie 6. Paragraaf Verbonden partijen

Lasten

Begroot € 23.915.144
Gerealiseerd € 23.284.462
Afwijking € -630.682
ga terug