Jaarstukken 2018

Bestuur en dienstverlening

In het programma bevinden zich de volgende thema's:

  • Publiekszaken
  • Bestuur (Algemeen en Dagelijks)
  • Openbare Orde en Veiligheid

Realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten

Het beoogde maatschappelijke effect is een gemeente, die op een eenvoudige en toegankelijke wijze haar inwoners de producten en diensten verstrekt.
In 2018 hebben we digitaal gebruik verder gestimuleerd.

In 2018 hebben we het verenigingsloket verder doorontwikkeld. En in 2018 is het beleid- en uitvoeringsplan doorontwikkeling dienstverlening vastgesteld door de raad. Verder hebben we de newsroom verder uitgebouwd. De newsroom houdt in dat we nog meer dan in het verleden onze omgeving analyseren en daar waar nodig inspelen op vraagstellingen en/of ontwikkelingen.
Het beoogde maatschappelijke effect is een gemeente, die haar inwoners faciliteert bij het streven naar een veilige en saamhorige samenleving.

Samenwerking verbonden partijen

Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten
Vereniging Zuid-Hollandse gemeenten en VNG
Zie 6. Paragraaf verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
Zie 6. Paragraaf verbonden partijen

Lasten

Begroot € 5.065.979
Gerealiseerd € 5.003.416
Afwijking € -62.563
ga terug