Jaarstukken 2018

Uitvoeringsinformatie

De jaarrekening van Nieuwkoop kent een structuur die afwijkt van de sinds 2016 wettelijk voorgeschreven rapportagestructuur (art 66 BBV), ook wel bekend als de 'uitvoeringsinformatie'. In Nieuwkoop werken we met een indeling in 'thema's' en 'productgroepen', terwijl het BBV een indeling in 'taakvelden' voorschrijft. Zo'n afwijking is niet bijzonder (de meeste gemeenten wijken sinds 2016 af) en ook niet verboden. Wel is het verplicht om in een bijlage te laten zien hoe de jaarrekening er uitziet als de wettelijke indeling in taakvelden wordt gehanteerd. Het onderstaande overzicht is bedoeld om te voldoen aan die verplichting.

Uitvoeringsinformatie per programma

Lasten

Programma
           Taakveld

Begroting
2018

Begroting na wijziging
2018

Rekening

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling

0.10  Mutaties reserves

-

2.815

2.755

-59

0.3  Beheer overige gebouwen en gro

175

205

240

35

3.1  Economische ontwikkeling

1.064

406

339

-67

3.2  Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.235

1.710

872

-838

3.3  Bedrijvenloket en bedrijfsrege

66

66

86

20

3.4  Economische promotie

165

318

336

18

5.5  Cultureel erfgoed

-

1

-

-1

5.7  Openbaar groen en (openlucht)

42

27

28

1

8.1  Ruimtelijke Ordening

772

744

773

29

8.2  Grondexploitatie (niet-bedrijv

17.952

18.150

28.838

10.688

8.3  Wonen en bouwen

1.105

1.322

1.775

453

Subtotaal

23.576

25.763

36.041

10.278

2 Ruimtelijk beheer

0.10  Mutaties reserves

2.808

2.911

2.911

-

2.1  Verkeer en vervoer

3.997

3.854

4.049

195

2.2  Parkeren

11

183

168

-15

2.3  Recreatieve havens

-

-

2

2

2.4  Economische havens en waterweg

306

297

343

46

5.7  Openbaar groen en (openlucht)

2.168

2.213

2.210

-3

6.3  Inkomensregelingen

96

111

118

8

7.2  Riolering

1.594

1.609

1.665

56

7.3  Afval

2.602

2.872

2.842

-30

7.4  Milieubeheer

844

986

985

-1

7.5  Begraafplaatsen en crematoria

126

147

195

48

Subtotaal

14.552

15.182

15.489

306

3 Sociaal domein

0.10  Mutaties reserves

1.511

1.571

1.571

-

1.2  Openbare orde en veiligheid

33

33

33

-

4.2  Onderwijshuisvesting

974

877

820

-57

4.3  Onderwijsbeleid en leerlingzak

1.490

1.540

1.498

-42

5.1  Sportbeleid en activering

94

94

95

1

5.2  Sportaccommodaties

2.452

3.052

3.075

23

5.3  Cultuurpresentatie, cultuurpro

108

118

108

-10

5.4  Musea

69

69

71

3

5.5  Cultureel erfgoed

105

105

105

-

5.6  Media

351

351

354

3

6.1  Samenkracht en burgerparticipa

2.995

2.463

2.429

-34

6.2  Wijkteams

683

782

782

-

6.3  Inkomensregelingen

4.713

5.120

4.960

-159

6.4  Begeleide participatie

297

267

295

28

6.5  Arbeidsparticipatie

1.832

602

470

-132

6.6  Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

2.747

2.958

3.049

91

6.72  Maatwerkdienstverlening 18-

3.207

3.658

3.346

-312

6.82  Geëscaleerde zorg 18-

400

340

340

-

7.1  Volksgezondheid

1.502

1.487

1.474

-12

Subtotaal

25.563

25.486

24.874

-611

4 Bestuur en dienstverlening

0.1  Bestuur

1.711

1.744

1.736

-8

0.10  Mutaties reserves

-

80

80

-

0.2  Burgerzaken

1.425

1.346

1.312

-35

1.1  Crisisbeheersing en brandweer

1.589

1.589

1.574

-15

1.2  Openbare orde en veiligheid

386

386

381

-4

Subtotaal

5.111

5.146

5.083

-63

5 Bedrijfsvoering

0.10  Mutaties reserves

-

53

53

-

0.4  Overhead

7.239

8.267

8.348

81

0.5  Treasury

-

-

-

-

Subtotaal

7.239

8.320

8.400

81

6 Algemene dekkingsmiddelen

0.10  Mutaties reserves

660

760

760

-

0.11  Resultaat van de rekening van

283

326

-

-326

0.5  Treasury

100

105

18

-87

0.61  OZB woningen

376

276

264

-12

0.7  Algemene uitkering en overige

-

-

-

-

0.8  Overige baten en lasten

129

165

108

-57

0.9  Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

6

6

Subtotaal

1.548

1.632

1.156

-477

TOTAAL

77.589

81.529

91.044

9.515

Baten

Programma
           Taakveld

Begroting
2018

Begroting na wijziging
2018

Rekening

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling

0.10  Mutaties reserves

-1.306

-3.499

-3.411

89

0.3  Beheer overige gebouwen en gro

-51

-406

-708

-302

0.63  Belastingen overig

-

-16

-18

-2

3.1  Economische ontwikkeling

-

-

-3

-3

3.2  Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-2.235

-1.413

-680

733

3.3  Bedrijvenloket en bedrijfsrege

-57

-38

-45

-7

3.4  Economische promotie

-

-120

-120

-

5.7  Openbaar groen en (openlucht)

-

-

-

-

8.1  Ruimtelijke Ordening

-51

-

-86

-86

8.2  Grondexploitatie (niet-bedrijv

-17.889

-18.727

-30.133

-11.406

8.3  Wonen en bouwen

-1.108

-1.073

-1.649

-576

Subtotaal

-22.697

-25.291

-36.852

-11.561

2 Ruimtelijk beheer

0.10  Mutaties reserves

-2.007

-2.221

-2.143

79

2.1  Verkeer en vervoer

-578

-428

-384

44

2.2  Parkeren

-23

-195

-388

-193

2.3  Recreatieve havens

-6

-6

-6

-

2.4  Economische havens en waterweg

-70

-73

-76

-3

5.7  Openbaar groen en (openlucht)

-30

-30

-32

-2

7.2  Riolering

-2.428

-2.447

-2.491

-43

7.3  Afval

-3.339

-3.587

-3.529

58

7.5  Begraafplaatsen en crematoria

-145

-145

-155

-11

Subtotaal

-8.626

-9.132

-9.203

-71

3 Sociaal domein

0.10  Mutaties reserves

-1.260

-1.979

-1.930

49

4.2  Onderwijshuisvesting

-54

-54

-40

14

4.3  Onderwijsbeleid en leerlingzak

-65

-88

-87

1

5.1  Sportbeleid en activering

-544

-544

-560

-16

5.2  Sportaccommodaties

-393

-393

-418

-25

5.3  Cultuurpresentatie, cultuurpro

-13

-13

-14

-1

5.4  Musea

-34

-34

-34

-

5.5  Cultureel erfgoed

-

-

-

-

6.1  Samenkracht en burgerparticipa

-140

-123

-127

-4

6.3  Inkomensregelingen

-3.160

-3.601

-3.718

-118

6.4  Begeleide participatie

-

-

-

-

6.5  Arbeidsparticipatie

-

-

-1

-1

6.6  Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

-274

-191

-203

-12

6.72  Maatwerkdienstverlening 18-

-

-

-

-

7.1  Volksgezondheid

-

-

-

-

Subtotaal

-5.937

-7.019

-7.130

-111

4 Bestuur en dienstverlening

0.1  Bestuur

-

-

-120

-120

0.10  Mutaties reserves

-20

-20

-16

4

0.2  Burgerzaken

-453

-453

-535

-82

1.1  Crisisbeheersing en brandweer

-62

-62

-67

-6

1.2  Openbare orde en veiligheid

-10

-10

-13

-2

Subtotaal

-545

-545

-751

-206

5 Bedrijfsvoering

0.10  Mutaties reserves

-174

-419

-418

-

0.4  Overhead

-263

-281

-414

-133

0.5  Treasury

-

-

-

-

Subtotaal

-437

-700

-832

-132

6 Algemene dekkingsmiddelen

0.10  Mutaties reserves

-660

-660

-660

-

0.11  Resultaat van de rekening van

-

-

-

-

0.5  Treasury

-415

-547

-639

-91

0.61  OZB woningen

-5.987

-6.105

-6.066

39

0.62  OZB niet-woningen

-1.036

-1.032

-1.035

-3

0.63  Belastingen overig

-703

-703

-665

38

0.7  Algemene uitkering en overige

-30.545

-29.794

-29.842

-47

0.8  Overige baten en lasten

-

-

-

-

Subtotaal

-39.346

-38.842

-38.907

-65

TOTAAL

-77.588

-81.529

-93.675

-12.146

Saldo

Programma
           Taakveld

Begroting
2018

Begroting na wijziging
2018

Rekening

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling

0.10  Mutaties reserves

-1.306

-685

-655

30

0.3  Beheer overige gebouwen en gro

124

-201

-468

-268

0.63  Belastingen overig

-

-16

-18

-2

3.1  Economische ontwikkeling

1.064

406

336

-70

3.2  Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-

296

192

-104

3.3  Bedrijvenloket en bedrijfsrege

9

28

42

13

3.4  Economische promotie

165

198

216

18

5.5  Cultureel erfgoed

-

1

-

-1

5.7  Openbaar groen en (openlucht)

42

27

28

1

8.1  Ruimtelijke Ordening

721

744

687

-57

8.2  Grondexploitatie (niet-bedrijv

62

-577

-1.296

-719

8.3  Wonen en bouwen

-4

249

126

-123

Subtotaal

877

471

-811

-1.282

2 Ruimtelijk beheer

0.10  Mutaties reserves

801

690

768

79

2.1  Verkeer en vervoer

3.418

3.426

3.665

239

2.2  Parkeren

-11

-11

-220

-208

2.3  Recreatieve havens

-6

-6

-4

2

2.4  Economische havens en waterweg

236

225

267

43

5.7  Openbaar groen en (openlucht)

2.138

2.183

2.178

-5

6.3  Inkomensregelingen

96

111

118

8

7.2  Riolering

-834

-839

-826

13

7.3  Afval

-737

-715

-687

28

7.4  Milieubeheer

844

986

985

-1

7.5  Begraafplaatsen en crematoria

-19

2

39

38

Subtotaal

5.926

6.050

6.285

235

3 Sociaal domein

0.10  Mutaties reserves

251

-408

-359

49

1.2  Openbare orde en veiligheid

33

33

33

-

4.2  Onderwijshuisvesting

919

824

781

-43

4.3  Onderwijsbeleid en leerlingzak

1.425

1.452

1.411

-41

5.1  Sportbeleid en activering

-451

-451

-465

-15

5.2  Sportaccommodaties

2.059

2.659

2.657

-2

5.3  Cultuurpresentatie, cultuurpro

95

105

94

-11

5.4  Musea

35

35

38

3

5.5  Cultureel erfgoed

105

105

105

-

5.6  Media

351

351

354

3

6.1  Samenkracht en burgerparticipa

2.856

2.340

2.302

-38

6.2  Wijkteams

683

782

782

-

6.3  Inkomensregelingen

1.553

1.519

1.242

-277

6.4  Begeleide participatie

297

267

295

28

6.5  Arbeidsparticipatie

1.832

602

469

-133

6.6  Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

2.473

2.767

2.845

79

6.72  Maatwerkdienstverlening 18-

3.207

3.658

3.346

-312

6.82  Geëscaleerde zorg 18-

400

340

340

-

7.1  Volksgezondheid

1.502

1.487

1.474

-12

Subtotaal

19.625

18.467

17.744

-722

4 Bestuur en dienstverlening

0.1  Bestuur

1.711

1.744

1.616

-128

0.10  Mutaties reserves

-20

60

64

4

0.2  Burgerzaken

972

893

777

-116

1.1  Crisisbeheersing en brandweer

1.528

1.528

1.507

-21

1.2  Openbare orde en veiligheid

376

376

369

-7

Subtotaal

4.567

4.601

4.333

-268

5 Bedrijfsvoering

0.10  Mutaties reserves

-174

-366

-366

-

0.4  Overhead

6.977

7.986

7.934

-52

0.5  Treasury

-

-

-

-

Subtotaal

6.803

7.620

7.569

-52

6 Algemene dekkingsmiddelen

0.10  Mutaties reserves

-

100

100

-

0.11  Resultaat van de rekening van

283

326

-

-326

0.5  Treasury

-315

-442

-621

-179

0.61  OZB woningen

-5.611

-5.829

-5.802

27

0.62  OZB niet-woningen

-1.036

-1.032

-1.035

-3

0.63  Belastingen overig

-703

-703

-665

38

0.7  Algemene uitkering en overige

-30.545

-29.794

-29.842

-47

0.8  Overige baten en lasten

129

165

108

-57

0.9  Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

6

6

Subtotaal

-37.798

-37.210

-37.751

-542

TOTAAL

-

-

-2.631

-2.631

Uitvoeringsinformatie per hoofdgroep

Lasten

Hoofdgroep
           Taakveld

Begroting
2018

Begroting na wijziging
2018

Rekening

Verschil

0 Bestuur en ondersteuning

0.1  Bestuur

1.711

1.744

1.736

-8

0.10  Mutaties reserves

4.979

8.189

8.130

-59

0.11  Resultaat van de rekening van

283

326

-

-326

0.2  Burgerzaken

1.425

1.346

1.312

-35

0.3  Beheer overige gebouwen en gro

175

205

240

35

0.4  Overhead

7.239

8.267

8.348

81

0.5  Treasury

100

105

18

-87

0.61  OZB woningen

376

276

264

-12

0.7  Algemene uitkering en overige

-

-

-

-

0.8  Overige baten en lasten

129

165

108

-57

0.9  Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

6

6

Subtotaal

16.417

20.624

20.161

-463

1 Veiligheid

1.1  Crisisbeheersing en brandweer

1.589

1.589

1.574

-15

1.2  Openbare orde en veiligheid

419

419

415

-4

Subtotaal

2.008

2.008

1.989

-20

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1  Verkeer en vervoer

3.997

3.854

4.049

195

2.2  Parkeren

11

183

168

-15

2.3  Recreatieve havens

-

-

2

2

2.4  Economische havens en waterweg

306

297

343

46

Subtotaal

4.314

4.334

4.562

227

3 Economie

3.1  Economische ontwikkeling

1.064

406

339

-67

3.2  Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.235

1.710

872

-838

3.3  Bedrijvenloket en bedrijfsrege

66

66

86

20

3.4  Economische promotie

165

318

336

18

Subtotaal

3.530

2.499

1.633

-866

4 Onderwijs

4.2  Onderwijshuisvesting

974

877

820

-57

4.3  Onderwijsbeleid en leerlingzak

1.490

1.540

1.498

-42

Subtotaal

2.464

2.417

2.318

-99

5 Sport, cultuur en recreatie

5.1  Sportbeleid en activering

94

94

95

1

5.2  Sportaccommodaties

2.452

3.052

3.075

23

5.3  Cultuurpresentatie, cultuurpro

108

118

108

-10

5.4  Musea

69

69

71

3

5.5  Cultureel erfgoed

105

106

105

-1

5.6  Media

351

351

354

3

5.7  Openbaar groen en (openlucht)

2.210

2.239

2.238

-2

Subtotaal

5.389

6.030

6.046

17

6 Sociaal domein

6.1  Samenkracht en burgerparticipa

2.995

2.463

2.429

-34

6.2  Wijkteams

683

782

782

-

6.3  Inkomensregelingen

4.809

5.231

5.079

-152

6.4  Begeleide participatie

297

267

295

28

6.5  Arbeidsparticipatie

1.832

602

470

-132

6.6  Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

2.747

2.958

3.049

91

6.72  Maatwerkdienstverlening 18-

3.207

3.658

3.346

-312

6.82  Geëscaleerde zorg 18-

400

340

340

-

Subtotaal

16.970

16.299

15.788

-512

7 Volksgezondheid en milieu

7.1  Volksgezondheid

1.502

1.487

1.474

-12

7.2  Riolering

1.594

1.609

1.665

56

7.3  Afval

2.602

2.872

2.842

-30

7.4  Milieubeheer

844

986

985

-1

7.5  Begraafplaatsen en crematoria

126

147

195

48

Subtotaal

6.668

7.100

7.162

62

8 VHROSV

8.1  Ruimtelijke Ordening

772

744

773

29

8.2  Grondexploitatie (niet-bedrijv

17.952

18.150

28.838

10.688

8.3  Wonen en bouwen

1.105

1.322

1.775

453

Subtotaal

19.829

20.216

31.385

11.169

TOTAAL

77.589

81.529

91.044

9.515

Baten

Hoofdgroep
           Taakveld

Begroting
2018

Begroting na wijziging
2018

Rekening

Verschil

0 Bestuur en ondersteuning

0.1  Bestuur

-

-

-120

-120

0.10  Mutaties reserves

-5.426

-8.798

-8.577

221

0.11  Resultaat van de rekening van

-

-

-

-

0.2  Burgerzaken

-453

-453

-535

-82

0.3  Beheer overige gebouwen en gro

-51

-406

-708

-302

0.4  Overhead

-263

-281

-414

-133

0.5  Treasury

-415

-547

-639

-91

0.61  OZB woningen

-5.987

-6.105

-6.066

39

0.62  OZB niet-woningen

-1.036

-1.032

-1.035

-3

0.63  Belastingen overig

-703

-719

-682

36

0.7  Algemene uitkering en overige

-30.545

-29.794

-29.842

-47

0.8  Overige baten en lasten

-

-

-

-

Subtotaal

-44.879

-48.136

-48.618

-483

1 Veiligheid

1.1  Crisisbeheersing en brandweer

-62

-62

-67

-6

1.2  Openbare orde en veiligheid

-10

-10

-13

-2

Subtotaal

-72

-72

-80

-8

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1  Verkeer en vervoer

-578

-428

-384

44

2.2  Parkeren

-23

-195

-388

-193

2.3  Recreatieve havens

-6

-6

-6

-

2.4  Economische havens en waterweg

-70

-73

-76

-3

Subtotaal

-677

-702

-854

-152

3 Economie

3.1  Economische ontwikkeling

-

-

-3

-3

3.2  Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-2.235

-1.413

-680

733

3.3  Bedrijvenloket en bedrijfsrege

-57

-38

-45

-7

3.4  Economische promotie

-

-120

-120

-

Subtotaal

-2.292

-1.571

-848

723

4 Onderwijs

4.2  Onderwijshuisvesting

-54

-54

-40

14

4.3  Onderwijsbeleid en leerlingzak

-65

-88

-87

1

Subtotaal

-119

-141

-126

15

5 Sport, cultuur en recreatie

5.1  Sportbeleid en activering

-544

-544

-560

-16

5.2  Sportaccommodaties

-393

-393

-418

-25

5.3  Cultuurpresentatie, cultuurpro

-13

-13

-14

-1

5.4  Musea

-34

-34

-34

-

5.5  Cultureel erfgoed

-

-

-

-

5.7  Openbaar groen en (openlucht)

-30

-30

-32

-2

Subtotaal

-1.014

-1.015

-1.057

-43

6 Sociaal domein

6.1  Samenkracht en burgerparticipa

-140

-123

-127

-4

6.3  Inkomensregelingen

-3.160

-3.601

-3.718

-118

6.4  Begeleide participatie

-

-

-

-

6.5  Arbeidsparticipatie

-

-

-1

-1

6.6  Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

-274

-191

-203

-12

6.72  Maatwerkdienstverlening 18-

-

-

-

-

Subtotaal

-3.574

-3.914

-4.049

-135

7 Volksgezondheid en milieu

7.1  Volksgezondheid

-

-

-

-

7.2  Riolering

-2.428

-2.447

-2.491

-43

7.3  Afval

-3.339

-3.587

-3.529

58

7.5  Begraafplaatsen en crematoria

-145

-145

-155

-11

Subtotaal

-5.912

-6.179

-6.175

4

8 VHROSV

8.1  Ruimtelijke Ordening

-51

-

-86

-86

8.2  Grondexploitatie (niet-bedrijv

-17.889

-18.727

-30.133

-11.406

8.3  Wonen en bouwen

-1.108

-1.073

-1.649

-576

Subtotaal

-19.048

-19.800

-31.868

-12.068

TOTAAL

-77.587

-81.529

-93.675

-12.146

Saldo

Hoofdgroep
           Taakveld

Begroting
2018

Begroting na wijziging
2018

Rekening

Verschil

0 Bestuur en ondersteuning

0.1  Bestuur

1.711

1.744

1.616

-128

0.10  Mutaties reserves

-448

-609

-447

162

0.11  Resultaat van de rekening van

283

326

-

-326

0.2  Burgerzaken

972

893

777

-116

0.3  Beheer overige gebouwen en gro

124

-201

-468

-268

0.4  Overhead

6.977

7.986

7.934

-52

0.5  Treasury

-315

-442

-621

-179

0.61  OZB woningen

-5.611

-5.829

-5.802

27

0.62  OZB niet-woningen

-1.036

-1.032

-1.035

-3

0.63  Belastingen overig

-703

-719

-682

36

0.7  Algemene uitkering en overige

-30.545

-29.794

-29.842

-47

0.8  Overige baten en lasten

129

165

108

-57

0.9  Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

6

6

Subtotaal

-28.462

-27.511

-28.457

-946

1 Veiligheid

1.1  Crisisbeheersing en brandweer

1.528

1.528

1.507

-21

1.2  Openbare orde en veiligheid

409

409

402

-7

Subtotaal

1.937

1.937

1.909

-28

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1  Verkeer en vervoer

3.418

3.426

3.665

239

2.2  Parkeren

-11

-11

-220

-208

2.3  Recreatieve havens

-6

-6

-4

2

2.4  Economische havens en waterweg

236

225

267

43

Subtotaal

3.637

3.633

3.708

75

3 Economie

3.1  Economische ontwikkeling

1.064

406

336

-70

3.2  Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-

296

192

-104

3.3  Bedrijvenloket en bedrijfsrege

9

28

42

13

3.4  Economische promotie

165

198

216

18

Subtotaal

1.238

928

785

-143

4 Onderwijs

4.2  Onderwijshuisvesting

919

824

781

-43

4.3  Onderwijsbeleid en leerlingzak

1.425

1.452

1.411

-41

Subtotaal

2.344

2.276

2.192

-84

5 Sport, cultuur en recreatie

5.1  Sportbeleid en activering

-451

-451

-465

-15

5.2  Sportaccommodaties

2.059

2.659

2.657

-2

5.3  Cultuurpresentatie, cultuurpro

95

105

94

-11

5.4  Musea

35

35

38

3

5.5  Cultureel erfgoed

105

106

105

-1

5.6  Media

351

351

354

3

5.7  Openbaar groen en (openlucht)

2.180

2.209

2.206

-4

Subtotaal

4.374

5.015

4.989

-26

6 Sociaal domein

6.1  Samenkracht en burgerparticipa

2.856

2.340

2.302

-38

6.2  Wijkteams

683

782

782

-

6.3  Inkomensregelingen

1.648

1.630

1.360

-269

6.4  Begeleide participatie

297

267

295

28

6.5  Arbeidsparticipatie

1.832

602

469

-133

6.6  Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

2.473

2.767

2.845

79

6.72  Maatwerkdienstverlening 18-

3.207

3.658

3.346

-312

6.82  Geëscaleerde zorg 18-

400

340

340

-

Subtotaal

13.396

12.385

11.739

-646

7 Volksgezondheid en milieu

7.1  Volksgezondheid

1.502

1.487

1.474

-12

7.2  Riolering

-834

-839

-826

13

7.3  Afval

-737

-715

-687

28

7.4  Milieubeheer

844

986

985

-1

7.5  Begraafplaatsen en crematoria

-19

2

39

38

Subtotaal

756

921

987

66

8 VHROSV

8.1  Ruimtelijke Ordening

721

744

687

-57

8.2  Grondexploitatie (niet-bedrijv

62

-577

-1.296

-719

8.3  Wonen en bouwen

-4

249

126

-123

Subtotaal

779

416

-483

-899

TOTAAL

-1

-

-2.631

-2.631

ga terug