Jaarstukken 2018

Lokale heffingen

Inleiding

In de jaarrekening 2018 is conform artikel 10 en 26 van het BBV een paragraaf Lokale Heffingen opgenomen. De paragraaf bevat:

  1. Inkomsten uit de lokale heffingen
  2. Beleid ten aanzien van de lokale heffingen
  3. Kostendekkendheid
  4. Lokale lastendruk
  5. Het kwijtscheldingsbeleid

Kwijtschelding (x € 1.000)

Begroting 2018

Rekening 2018

Verschil

Afvalstoffenheffing

60.000

63.785

3.785

Rioolheffing

50.000

53.770

3.770

ga terug