Jaarstukken 2018

Wet Normering Topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op gemeente Nieuwkoop van toepassing zijnde regelgeving: Algemeen WNT maximum.
Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor gemeente Nieuwkoop is € 189.000 Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2018 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

Bedragen x € 1000

E.R. van Holthe

G.G.G. Slooters

Functie

Griffier

Gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking

ja

ja

Individueel WNT-maximum

               € 189.000

                     € 189.000

Bezoldiging 2018

Beloning, incl. belastbare onkostenvergoedingen

                 € 84.217

                     € 115.187

Beloningen betaalbaar op termijn

                 € 13.598

                       € 17.888

Subtotaal

                 € 97.815

                     € 133.075

-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen

-

-

Totaal bezoldiging

                 € 97.815

                     € 133.075

Bezoldiging 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/1  - 31/12

                   1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

                              1,0

Beloning, incl. belastbare onkostenvergoedingen

                 € 86.398

                     € 117.190

Beloningen betaalbaar op termijn

                 € 12.654

                       € 16.816

Totaal

                 € 99.052

                     € 134.006

Er zijn in 2018 geen topfunctionarissen werkzaam geweest zonder dienstbetrekking.

De inkomens laten ten opzicht van 2017 geen noemenswaardige mutaties zien.

ga terug