Jaarstukken 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

De gemeente Nieuwkoop heeft een groot aantal kapitaalgoederen in eigendom, beheer en onderhoud. Voor een groot deel van deze kapitaalgoederen is een reserves of voorzieningen in beheer. Het merendeel van de voorzieningen is ingesteld voor de financiering van de verschillende beheerplannen. De belangrijkste beheerplannen zijn in de afgelopen jaren vastgesteld dan wel geactualiseerd en de stortingen en onttrekkingen zijn hierop aangepast.

Algemeen
Deze paragraaf geeft aan hoe kapitaalgoederen in gemeentelijk eigendom worden beheerd. In de Financiële verordening 2017 ex artikel 212 van de Gemeentewet staat in Artikel 22 dat het college de verplichte onderdelen op grond van artikel 12 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten opneemt bij de begroting en jaarstukken.

De beheervisie openbare ruimte vormt het beleidskader voor het beheer en het beoogde onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Uitvoering van dit beleidskader moet leiden tot een bestendige situatie waarin deze kapitaalgoederen worden onderhouden volgens de vastgestelde functionaliteit en kwaliteitsniveau (schoon, heel en veilig), waarbij de totale kosten in beeld worden gebracht.
Het beleidskader voor de kapitaalgoederen bevat per kapitaalgoed:

 • De werkzaamheden die we voor de instandhouding van het kapitaalgoed moeten doen;
 • Besloten onderhoudsniveau;
 • De grootte van het areaal;
 • De kosten van de instandhouding van het kapitaalgoed, zoals klein- en groot onderhoud en vervangingskosten;
 • De huidige staat van onderhoud, zoals de technische beoordeling en schouw van de kwaliteit van het kapitaalgoed;
 • Het scenario voor onderhoud van kapitaalgoederen.

Wat kost het?
Het onderhoud van kapitaalgoederen wordt onderverdeeld in regulier onderhoud, groot onderhoud en rehabilitatie. De huidige bedragen in de begroting zijn gebaseerd op de nu vastgestelde plannen inclusief eventuele mutaties. Bij de actualisatie of bij het opstellen van nieuwe beleids- en beheerplannen worden de financiële kaders opnieuw vastgesteld.

Regulier onderhoud
Dit betreft werkzaamheden en maatregelen van kort cyclisch karakter, zoals het verhelpen van meldingen en schadeherstel. Goed, consequent uitgevoerd regulier onderhoud is levensduur verlengend. De kosten worden gedekt uit de beheer- en onderhoudsbudgetten, die jaarlijks in de begroting beschikbaar worden gesteld.

Groot Onderhoud
Hieronder vallen de werkzaamheden die ervoor zorgen dat de kapitaalgoederen tijdens hun levensduur in goede staat blijven. De kosten voor deze werkzaamheden worden gedekt uit de verschillende voorzieningen. Deze voorziening wordt jaarlijks gevoed met een dotatie uit de begroting, waarmee pieken en dalen in de uitgaven worden geëgaliseerd binnen die voorzieningen. Bij de actualisatie van de beheerplannen kan de omvang van de dotatie wijzigen.

Rehabilitaties
Dat is het totaal van een kapitaalwerk aan het eind van de levensduur of het uitvoeren van levensduur verlengende maatregelen. Deze investeringen van maatschappelijk nut worden geactiveerd en in een aantal jaar afgeschreven. Op basis van het investeringsplan 2018-2021 zijn de investeringsbedragen geraamd en de cumulatieve kapitaallasten berekend.

Wegen

 
Wegen

Asfaltwegen

730.000 m2

Klinkerwegen

750.000 m2

Beton

11.000 m2

Half verharding

47.500 m2

1.538.500 m2

Bermen

Bermen
(incl bloemrijk in de wijk)

715.000

m2

Hondenbeleid

Bebording / palen

210 stuks

Straatmeubilair

Prullenbakken

180 stuks

Banken

300 stuks

Hekwerken

6 kilometer

Verkeer

Verkeersborden

4.100

stuks

Straatnaamborden

1.000

stuks

Bewegwijzering

530

stuks

Electrische oplaadpunten

18

stuks

Snelheidsdisplay's

17

stuks

Verkeerstellers

3

stuks

Gewenst kwaliteitsniveau
Het beheerplan is erop gericht de staat van wegen op het vastgestelde onderhoudsniveau te houden. Dit is CROW kwaliteitsniveau B (sober en doelmatig) en bij winkelcentra en ouderencentra kwaliteitsniveau A (goed). Kwaliteitsniveau B is gericht op een sobere en doelmatige weg inrichting. De onderhoudsmaatregelen zijn in hoofdlijnen gericht op veiligheid en duurzame instandhouding. Voor onkruidbestrijding op verharding is het gewenste kwaliteitsniveau B.

De (verkeers)bording, straatmeubilair, banken worden onderhouden op niveau B, sober en doelmatig. Dit wil zeggen dat de op basis van meldingen en constateringen vervangen wordt. Het straatmeubilair kent wel een cyclisch onderhoud.

Het gewenste onderhoudsniveau van de bermen is in het beleids- en beheerplan openbaar groen 2016-2020 vastgesteld op B. De onderhoudswerkzaamheden zijn gericht op de veiligheid van de weggebruikers.

Maatschappelijke doelstellingen
Een kwalitatief goede infrastructuur draagt bij aan het welzijn en de veiligheid van burgers. Een functionele en goed onderhouden infrastructuur is van groot economisch belang en draagt er toe bij dat de gemeente Nieuwkoop een aantrekkelijke plaats is om in te wonen, te werken en te recreëren. Wegen hebben een grote impact op het leefklimaat van aanwonenden. Er is diverse wetgeving met als doel het ontstaan van bovenmatige overlast of schade door geluid en trillingen te voorkomen. Wij passen deze wetgeving op juiste wijze toe en gaan zo op verantwoorde wijze om met het leefklimaat van onze inwoners.   

Daarnaast wordt waar mogelijk door gericht maaien bloeiende bermen gecreëerd met verschillende soorten grassen en kruiden, die aantrekkelijk zijn voor vlinders, bijen en kleine zoogdieren. Zo draagt onze gemeente bij aan de diversiteit en ontwikkeling van de inheemse flora en fauna.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling

Het vastgestelde kwaliteitsniveau in het Beheerplan wegen 2017-2021 sluit aan op de maatschappelijke doelstelling. Het budget dat jaarlijks wordt gegenereerd om de wegen op het vastgestelde niveau te onderhouden is in het geactualiseerde beheerplan opnieuw vastgesteld en toereikend. Voor regulier- en klein onderhoud is over de periode 2012-2017 een tekort ontstaan, veroorzaakt door areaaluitbreiding en stijging van kostprijzen. Dit is in de begroting verwerkt.

Autonome kostenstijgingen door areaal en kostprijzen worden voortaan jaarlijks in de begroting meegenomen.

De algemene tendens is dat de hoeveelheid verkeer toeneemt, inclusief de hoeveelheid zwaar vracht- en landbouwverkeer. Het geactualiseerde beheerplan bevat beleidsuitgangspunten t.a.v. belasting, geluidshinder en trillingshinder. Deze uitgangspunten zijn toegevoegd aan de randvoorwaarden voor het beheer van wegen

In week 34 en 35 is er door de beheerder een kwaliteitscontrole uitgevoerd op 24 verschillende locaties door de gehele gemeente Nieuwkoop. Het gemiddelde van deze metingen voldoet aan de vooraf vastgestelde kwaliteitsnorm B volgens de CROW richtlijn.

Gemiddeld gemeten kwaliteit,
Goten       = A
Obstakels    = A
Per 100 m2    = B

Beheerplan
Het beheer- en beleidsplan wegen 2017-2021 is op 16 november 2017 vastgesteld. De belangrijkste beleidsuitgangspunten uit het beheerplan zijn:

 • kwaliteitsniveau;
 • asfaltverharding in woonstraten (30 km/h zone) vervangen door elementenverharding;
 • asfaltverharding van de buurtontsluitingswegen met een doorgaand karakter in de kernen handhaven;
 • starten met het ophogen van zettingsgebieden;
 • terughoudend opstellen bij uitvoeren onderhoud wegen op dijklichamen;
 • participatie een goede plaats geven bij rehabilitatieprojecten;
 • voldoende aandacht voor wet- en regelgeving op het gebied van trillings- en geluidshinder door wegen.

De uitgangspunten voor de bermen zijn opgenomen in het Beleids- en beheerplan openbaar groen 2016-2020.

Wat hebben we gedaan?

Onkruidbestrijding op verharding zijn we met ingang van 1 januari 2018 zelf gaan doen.
Hiervoor zijn machines aangeschaft en personeel ingehuurd bij Rijnvicus.
Het kwaliteitsniveau is in 2018 behaald.

De navolgende projecten zijn in afwijking van de geplande uitgave in 2018

1) Langeraarseweg aansluiting Dorpscentrum tot aansluiting Vivero.
Doordat de ontwikkeling van Vivero nog bezig is en het daarbij behorende bouwverkeer gebruik zal maken van de Langeraarseweg is het niet wenselijk om groot onderhoud op de Langeraarseweg uit te voeren.

2) Achterweg (rehabilitaties 2014 inclusief indexering)
De voorbereiding is in 2018 gestart. De uitvoering staat gepland tijdens de herfstvakantie van 2019 in verband met de ontwikkeling van het Asram College.

3) Oostkanaalweg vervangen toplaag in verband met project veilige fietsroutes
De voorbereiding is gedaan in 2018. De uitvoering is uitgesteld doordat de Provincie de oeverbescherming van het Aarkanaal diende te vervangen.

Financiële ontwikkeling
Er is een investering gedaan voor de aanschaf van twee machines om de onkruidbestrijding op verharding te kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn er uitgaven gedaan voor inhuur van personeel van Rijnvicus voor de onkruidbestrijding op verharding.

Stand voorziening wegen:

De voorziening is toereikend.

Openbare verlichting

Verlichtingspunten (mast met armatuur)

6.000

stuks

Gewenst kwaliteitsniveau
Het beleid voor en daarmee de kwaliteit van de Openbare Verlichting (OV) staat beschreven in het beheerplan. We proberen het afgesproken kwaliteitsniveau en de milieudoelstellingen na te leven. Het gewenste kwaliteitsniveau is vertaald naar een meerjarenonderhoudsplan. De belangrijkste beleidsuitgangspunten zijn: duurzaam en doelmatig verlichten en de installatiekwaliteit goed op peil te houden.

Maatschappelijke doelstellingen
Functionele en goed onderhouden openbare verlichting draagt bij aan het de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en de uitstraling van het openbaar gebied.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
Voorafgaand aan het opstellen van het beheerplan openbare verlichting zijn diversen onderzoeken uitgevoerd. Op basis van de voormalige NPR richtlijn en de huidige ROVL 2011 is de hoeveelheid openbare verlichting voldoende.
Conform het vingerende beleid wordt er geen openbare verlichting in het landelijke gebied geplaatst.

Beheerplan

Het Beheer- en beleidsplan openbare verlichting 2014-2018 is op 11 december 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. De belangrijkste beleidsuitgangspunten uit het beheerplan zijn:

 • duurzaam verlichten;
 • doelmatig verlichten;
 • installatiekwaliteit goed op peil houden.

Het beheerplan wordt momenteel herzien, waarbij nieuwe wet- en regelgeving alsook (milieu)doelstellingen worden vertaald in het beheer.

Wat hebben we gedaan?

Het reguliere onderhoud is uitgevoerd in overleg met onze contractpartij.
Het groot onderhoud 2018 is door capaciteit tekort naar 2019 geschoven.
De voorbereidingen hiervoor zijn gestart. Vervangingen op projectniveau zijn wel
uitgevoerd:

 • Deel Langeraarseweg vanaf komgrens tot dorpscentrum
 • Walnootstraat Ter Aar

Financiële ontwikkeling
Stand voorziening openbare verlichting:


De voorziening is toereikend.

Civiele kunstwerken

Vaste bruggen/duikers

350

stuks

Elektrisch mechanisch beweegbare bruggen

4

stuks

Gewenst kwaliteitsniveau
Het beheerplan is erop gericht de staat van civiele kunstwerken op het vastgesteld onderhoudsniveau te houden. Dit is CROW kwaliteitsniveau B (sober en doelmatig). De onderhoudsmaatregelen zijn in hoofdlijnen gericht op veiligheid en duurzame instandhouding. De maatregelen die voortkomen uit de diverse inspecties worden bepaald op basis van dit kwaliteitsniveau. Dit is noodzakelijk om de functionaliteit, toegankelijkheid en veiligheid te garanderen.

Maatschappelijke doelstellingen
Kunstwerken zijn een essentieel onderdeel van de infrastructuur. Een kwalitatief goede infrastructuur draagt bij aan het welzijn en de veiligheid van burgers.
Een functionele en goed onderhouden infrastructuur is van groot economisch belang en draagt er toe bij dat de gemeente Nieuwkoop een aantrekkelijke plaats is om in te wonen, te werken en te recreëren.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
Bij het actualiseren van het beheerplan zijn de wettelijk benodigde inspecties uitgevoerd, ook voor beweegbare bruggen. Op dit moment vormen de aanwezigheid van civiele kunstwerken geen belemmering in het gebruik van het wegennet. In 2019 vindt er een nieuwe inspectie van alle civiele kunstwerken plaats.   

Beheerplan
De gemeenteraad heeft op 17 september 2015 het beheerplan civiele kunstwerken 2015-2019 vastgesteld. De belangrijkste beleidsuitgangspunten uit het beheerplan zijn:

 • kwaliteitsniveau;
 • uitvoeren inspecties t.b.v. kwaliteit, risico’s en veiligheid;
 • gebruik duurzame materialen;
 • geautomatiseerde bediening beweegbare bruggen.  

Wat hebben we gedaan?
De volgende projecten zijn in 2018 uitgevoerd.
- Brug Paradijsweg, Papenveer
- Hoekse Aarbrug, voegovergangen, rijbanen, aandrijving
- Inspectie en risico-inventarisatie

Financiële ontwikkeling
Stand voorziening civiele kunstwerken:

De voorziening is toereikend.

Speelvoorzieningen

Speelplaatsen

110

st

aantal speeltoestellen

360

st

Skate voorzieningen

3

st

Trapveldjes (voetbal)

16

st

Gewenst kwaliteitsniveau
Er is voor speelvoorzieningen geen CROW kwaliteitsindeling beschikbaar. In het beheerplan is bepaald dat het onderhoudsniveau vergelijkbaar is met CROW kwaliteitsniveau A, een kwaliteitsniveau boven sober en doelmatig.

Wat willen we bereiken?
De kwaliteit van de openbare ruimte speelt een rol in het woonplezier van inwoners en heeft invloed op het gedag van gebruikers van deze ruimte.
Spelen is daarin een belangrijk onderdeel. De openbare ruimte is schoon, heel, veilig en goed toegankelijk voor onze kinderen, inwoners en bezoekers.
Wij vinden het dan ook belangrijk dat de kwaliteit van onze speelruimte goed is.
Dit betekent onder andere dat speelvoorzieningen er qua beeld comfortabel en schoon uitzien en qua technische kwaliteit goed in orde zijn. De kwaliteit van het onderhoud komt overeen met de vastgestelde kwaliteitsniveaus en er is geen achterstallig onderhoud.

Maatschappelijke doelstellingen
Het thema voor het speelplaatsenbeleid is ‘Meer spelen, meer bewegen’. Kinderen spelen veel minder buiten dan voorheen, terwijl het van groot belang is voor de ontwikkeling van een kind. Kinderen die actief zijn hebben minder kans op overgewicht en bewegen bevordert de lichaamsmottoriek. Daarnaast leren kinderen zo op jonge leeftijd hoe met elkaar om te gaan.

Wat willen we bereiken?
Speelplekken op wijkniveau zijn avontuurlijk en uitdagend. Kinderen vinden het leuk om in hun buurt buiten te spelen.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
In nieuwe woonwijken en op bestaande speellocaties binnen de gemeente worden, in overleg met de omgeving, speelvoorzieningen gerealiseerd waar kinderen avontuurlijk kunnen spelen en die kinderen uitnodigen om buiten te spelen. Om kinderen meer te motiveren tot buitenspelen, kunnen kinderen meebeslissen over nieuwe speelvoorzieningen in hun buurt.

Beheerplan
Het beheerplan speelvoorzieningen 2016-2020 is op 10 december 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.

Wat hebben we gedaan?
Nieuwe realisatie:

 • Natuurlijke speelplek Argonnepark
 • Speelplek voor jeugd Vivero
 • Speelplaats jeugd Land van Boer Bos 2 (voorbereiding 2018)
 • Herplaatsen voetbalkooiterrein Ursula Nieuwveen

Vervangen schorsondergronden

 • Speelveen Ter Aar
 • van Brederodeplein Langeraar
 • De kamp Langeraar
 • Abeelstraat Ter Aar

Renovatie speelplaatsen

 • Sluispad Papenveer (Natuurlijke Speelplek)
 • Rozenstraat Noorden
 • Merelstraat Woerdense Verlaat
 • Stibbe Nieuwkoop
 • Larikslaan Ter Aar (voorbereiding 2018)

In 2018 werden de werkzaamheden grotendeels uitgevoerd conform het uitvoeringsplan 2018 van het beheerplan uitgevoerd. Er is eveneens ingezet op het versneld vervangen van de houtschorsondergronden.
Doordat er versneld wordt vervangen is de uitgave hoger dan begroot. Dit wordt geëgaliseerd in de komende jaren. Bij de vernieuwing, verbetering, omvorming van speelplaatsen worden de burgers betrokken.

Financiële ontwikkeling

De voorziening is toereikend.

Afvalstoffen

Ondergrondse containers      47 stuks
Afvalbrengstation         1 stuks

De kapitaalgoederen hebben betrekking op de Milieustraat en de ondergrondse afvalcontainers.

Gewenst kwaliteitsniveau
Regels voor de inrichting van de Milieustraat worden gesteld het Activiteitenbesluit. Hierin staan regels over de te accepteren afvalstoffen. Het beheer sluit aan bij onze visie dat kapitaalgoederen voldoen aan de principes schoon, heel en veilig. Dit nodigt ook uit tot het goed scheiden van afval. het terrein wordt dagelijks schoongemaakt. Eén keer per jaar vindt inspectie plaats, onder andere op de milieutechnische aspecten (vloeistofdichte vloer, functioneren KCA-depot e.d.).

Hetzelfde geldt voor de ondergrondse afvalcontainers. Nette en schone containers nodigen uit tot een betere afvalscheiding en beperkte bijplaatsingen.

Maatschappelijke doelstellingen

Kwalitatief goede afvalvoorzieningen dragen bij aan het realiseren van de doelstelling voor afvalscheiding, 100 kilogram restafval in 2020 en 75% hergebruik.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling

Op 1 januari 2018 is de nieuwe Milieustraat geopend op Schoterhoek II. Het percentage hergebruik is 80%. Over de kwaliteit van de dienstverlening (openingstijden, benadering door medewerkers) ontvangen we alleen maar positieve reacties.

Bij de ondergrondse containers voor restafval en papier wordt regelmatig afval bijgeplaatst. Dit heeft eerder te maken met de kwantiteit dan met de kwaliteit. In het nieuwe Afvalbeleidsplan wordt dit probleem opgepakt.

Beheerplan
Voor de Milieustraat is geen beheerplan opgesteld. Het beheer zelf wordt gecoördineerd door Gebouwbeheer en is opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan gebouwen. Voor het onderhoud van ondergrondse containers is een dienstverleningsovereenkomst met Cyclus afgesloten.

Wat gaan we er voor doen?

In 2019 wordt een nieuw Afvalbeleidsplan vastgesteld. Ook wordt dan bepaald of we zelf gaan investeren in inzamelmiddelen (verzamel- en minicontainers) of dat we deze gaan leasen van Cyclus.

Wat kosten het ?

Afvalvoorzieningen

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Regulier onderhoud
- Milieustraat
- Afvalcontainers

80.000
8.000
72.000

80.000
8.000
72.000

80.000
8.000
72.000

80.000
8.000
72.000

Groot Onderhoud/Vervangingsinvesteringen

NTB

NTB

NTB

Kapitaallasten
- Milieustraat
- Afvalcontainers

86.000
59.000
27.000

86.000
59.000
27.000

86.000
59.000
27.000

De voorziening is toereikend.

Waterpartijen

Watergangen (schonen/Baggeren)

110

km

Beschoeiingen

55

km

Baggerdepot

1

st

Gewenst kwaliteitsniveau
Het beheerplan is erop gericht om te voldoen aan de plicht om de waterpartijen met de bijbehorende waterbouwkundige werken te onderhouden op het door de waterschappen vastgestelde niveau.  

Maatschappelijke doelstellingen
Bij renovatie van beschoeiingen en baggeren van watergangen wordt ingespeeld op de klimaatveranderingen. Daar waar mogelijk worden natuurvriendelijke oevers aangelegd om water te kunnen bufferen bij hevige regenval.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
Elk jaar wordt een deel van de bestaande oeverbeschermingen vervangen en een deel van de watergangen gebaggerd. Daarnaast worden in elk najaar de watergangen geschoond.

Beheerplan
Het huidige beheerplan is in 2009 vastgesteld en wordt in 2019 geactualiseerd.

Wat hebben we gedaan?
Langs de Elleboogvaart in Nieuwkoop is 250 meter natuurvriendelijke oever aangelegd. Daarnaast is 550 meter schottenbeschoeiing en 150 meter damwand vervangen.
In totaal is 16 kilometer watergang gebaggerd in de kernen Zevenhoven en Noordeinde.

Financiële ontwikkeling   

De voorziening is toereikend

Nautisch- en vaarwegenbeheer

Vaarvergunningen verleend plassengebied Nieuwkoop

4.400

st

Behoud vaardiepte watergangen (controleren, baggeren)

43.000

m2

Borden vaarregels en route

120

st

Voorzieningen bij bruggen, bescherming/aanleggen

7

st

Loswallen

3

st

Gewenst kwaliteitsniveau
Voor alle voorzieningen voor nautisch beheer en vaarwegbeheer staat de bruikbaarheid en veiligheid voorop. Dit staat gelijk aan de CROW kwaliteitsindeling B, sober en doelmatig. De onderhoudsmaatregelen zijn in hoofdlijnen gericht op veiligheid en duurzame instandhouding. Door de natuurlijke omgeving is enige vorm van beschadiging en verval niet te voorkomen. Dit mag geen belemmering opleveren voor het gebruik van de voorziening.  

Maatschappelijke doelstellingen
Nautisch- en vaarwegbeheer zorgt voor een kwalitatief goede infrastructuur op het water wat bijdraagt aan het welzijn en de veiligheid van de gebruikers.
Als gebruikers het vaarwater in Nieuwkoop als prettig en veilig ervaren draagt dit bij aan een verdere recreatieve ontwikkeling van het gebied, daarom zullen de voorzieningen met een laag kwaliteitsniveau worden vervangen/ aangepast. Een ander belangrijk onderdeel van het nautisch- en vaarwegbeheer is het op diepte houden van de vaarwegen.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
Alle voorzieningen met kwaliteitsniveau C en D (controle van 2016) zijn vervangen. Alleen de betonning van Zuideinderplas heeft nog een kwaliteitsniveau C, maar deze zal in 2019 worden vervangen. Daarnaast zijn er een aantal vaarwegen op diepte gebracht.

Beheerplan
De gemeenteraad heeft het beheerplan nautisch- en vaarwegenbeheer 2018-2022 op 7 juni 2018 vastgesteld.

Wat hebben we gedaan?

 • Vlietsloot (Noorden) gebaggerd
 • 2 loswallen Zuideinde vervangen

Wat moet er nog gedaan worden?

 • Remmingswerk/ afmeervoorzieningen bruggen Meije. (eigenaar wil niet meewerken)

Financiële ontwikkeling

De voorziening is toereikend

Riolering

Vrijverval riolen

150

km

Persleiding gemalen

40

km

Vacuümleiding

4

km

Drukriolering buitengebied

69

km

Bergbezinkvoorzieningen

5

  st

Gewenst kwaliteitsniveau
Voorzieningen voor inzameling (riolering), transport en zuivering vormen samen het afvalwatersysteem.Volgens de wet (Wet milieubeheer en Waterwet) heeft de gemeente de inzamelings- en transporttaak en het waterschap de zuiveringstaak. De wettelijke basis is nu gericht op de zorgplicht voor afval-, hemel- en grondwater. In het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan staat hoe wij omgaan met onze drie zorgplichten.
In het beheerplan is geen kwaliteitsniveau vastgesteld. Riolering moet optimaal en naar geldende wet- en regelgeving functioneren. Het streven is dit zo kostenefficiënt mogelijk te doen.

Maatschappelijke doelstellingen
Rioleringszorg draagt bij aan de volksgezondheid, het milieu en voorkomt financiële en maatschappelijke schade door wateroverlast in bebouwd gebied.  

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
De vuilemissie van het gemengde stelsel voldoet gemeentebreed aan de norm. Op een aantal locaties hebben gemengde stelsels onvoldoende hydraulische capaciteit. Het gemeentelijk rioleringsplan voorziet het nader onderzoeken van de oorzaken en indien nodig het verder afkoppelen van verhard oppervlak van het gemengde rioolstelsel, zogeheten systeemgerichte maatregelen.

Drukrioleringssystemen kunnen tijdig worden vernieuwd. Het beheerplan voorziet verder in nader onderzoek naar foutieve (regenwater)aansluitingen op drukrioleringssystemen.  

Beheerplan
Het ‘Verbreed gemeentelijk rioleringsplan’ is op 11 december 2014 vastgesteld voor de periode 2015 t/m 2019. De belangrijkste beleidsuitgangspunten uit het beheerplan (verbreed gemeentelijke rioleringsplan) zijn:

 • aanleg grond/hemelwatervoorzieningen in bestaande bebouwing;
 • opstellen jaarplan aan de hand van inspecties;
 • optimaliseren beheerstrategie;
 • activiteiten afkomstig uit het basisrioleringsplan;
 • samenwerking in de afvalwaterketen.

Wat hebben we gedaan?
De uitvoeringsprogramma's zijn gekoppeld aan het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP). De activiteiten zijn gekoppeld aan het areaal, de inspecties en de daarbij verplichte heffingen. Dit is een 'gesloten' systeem.  
De activiteiten benoemd in het VGRP zijn voor 2018 uitgevoerd.

Financiële ontwikkeling

VZ Egalisatie riolering

2017

2018

2019

2020

Stortingen

207

283

122

207

Onttrekkingen

0

0

0

0

Stand per 1-1

6.345

6.552

6.835

6.957

Stand per 31-12

6.552

6.835

6.957

7.111

Gebouwen

Gemeentehuis

2

st

Sporthal

4

st

Zwembad

1

st

Brandweerlocaties

3

st

Kinderopvang / school

7

st

Overige openbare gebouwen

20

st

Overige niet openbare gebouwen

7

st

Overige objecten

11

st

totaal

55

st

Gewenst kwaliteitsniveau
Het standaard uitgangspunt voor de kwaliteit van het onderhoud is het duurzaam in stand houden van de gebouwen. Vrij vertaald wordt eronder verstaan dat het pand de ‘normale veroudering / slijtage’ mag vertonen en dat defecte bouwkundige- en installatietechnische onderdelen door eenzelfde kwaliteitsniveau of duurzamer worden vervangen als reeds aanwezig is.

Maatschappelijke doelstellingen
Kwalitatief goede sportcomplexen dragen bij aan het welzijn en de gezondheid van burgers.
Kwalitatief goede monumenten/musea/kinderopvang-/verenigings-/gebouwen dragen er toe bij dat de gemeente Nieuwkoop een aantrekkelijke plaats is om in te wonen en te recreëren.
Kwalitatief goede huisvesting voor de brandweer draagt er toe bij dat de gemeente Nieuwkoop een veilige plaats is om te wonen.
Kwalitatief goede gebouwen voor de eigen organisatie dragen er toe bij dat de medewerkers en het bestuur op een goede manier hun taken kunnen uitvoeren en dat de gemeente Nieuwkoop een aantrekkelijke plaats is om te werken.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
De vastgestelde kwaliteitsniveaus in het Beheerplan Gebouwen 2013-2022 sluiten aan op de maatschappelijke doelstellingen. Het budget dat jaarlijks wordt gegenereerd om de gebouwen op het vastgestelde niveau te onderhouden is voor groot onderhoud en regulier onderhoud toereikend.

Beheerplan
Het beheerplan voor gebouwen voor de periode 2013 tot en met 2022 is op 11 juli 2013 door de raad vastgesteld. Het beheerplan wordt in 2019 geactualiseerd.

Wat hebben we gedaan?
Voor diversen gebouwen is het periodiek schilderwerk uitgevoerd. Onder andere het gemeentekantoor Ter Aar, Parola Langeraar, 't Oude Erf Nieuwveen, Verenigingsgebouw De Zon, Verenigingsgebouw Elleboogvaart.

Ook is voor verschillende gebouwen de elektrotechnische installatie conform de NEN 3140 gekeurd. Dit betreft onder andere het gemeentekantoor Ter Aar, Gymzaal Aeresteijn Langeraar, KDV Klein Kroost Ter Aar en de Brandweerkazerne Nieuwveen.

In Zwembad De Wel is het water behandeld en de Kruisstroomwisselaar (luchtbehandeling) vervangen.

Financiële ontwikkeling

De voorziening is toereikend.

Recreatieve voorzieningen

Knooppuntenroute wandelen 

1

st

Knooppuntenroute fietsen

1

st

Knooppuntenroute varen

1

st

Vrije aanlegplaatsen plassengebied Nieuwkoop

6

st

Zwemstrand (strand zomer)

1

st

Aanleghaven (Meijehaven)

1

st

Aanleg- / vissteigers

40

st

Gewenst kwaliteitsniveau

Voor alle voorzieningen voor recreatieve voorzieningen staat de bruikbaarheid en veiligheid voorop. Dit staat gelijk aan de CROW kwaliteitsindeling B, sober en doelmatig. Vooral voor buitenrecreatie sluit B-kwaliteit goed aan bij het verwachtingen-niveau, De gekozen kwaliteit B sluit aan bij de andere beheerplannen.

Maatschappelijke doelstellingen
Kwalitatief goed onderhouden recreatieve voorzieningen die aansluiten bij de behoeften van zowel de inwoners van Nieuwkoop als de bezoekers van onze gemeente.
Een pakket van voorzieningen dat aansluit bij de belangrijkste recreatieve speerpunten van Nieuwkoop, fietsen, wandelen en varen. Als aanvulling hierop zijn er belangrijke voorzieningen die bijdragen aan de leefbaarheid van kernen zoals zwemlocaties.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
Op verschillende locaties zijn kano- of vissteigers vervangen of opgeknapt.

Beheerplan
Het beheerplan 2017-2021 is op 9 november 2017 vastgesteld door de gemeenteraad.

Wat hebben we gedaan?

 • Steiger Woudsedijk Langeraar vervangen (BHP 2020)
 • Er is meer uitgegeven aan regulier, dagelijks onderhoud dan verwacht. Dit komt doordat de zomer van 2018 erg goed was. Daardoor zijn de toiletten en het strand vaker schoongemaakt en is er vaker afval opgehaald.

 

Financiële ontwikkeling

Openbaar groen

Beplanting

350.000

m2

Gazon

332.000

m2

Bomen

12.000

stuks

Gewenst kwaliteitsniveau

Het gewenste kwaliteitsniveau voor de gehele gemeente is kwaliteitsniveau B (basis).

Maatschappelijke doelstellingen

De drie belangrijkste elementen voor de visie op het openbaar groen zijn:
· uitstraling en biodiversiteit (Colour for Green);
· betrokkenheid van de burger (van buiten naar binnen);

· social return.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling

Bij de buitendienst werkt een aantal mensen met een beperking, die vallen
onder de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Zij zijn allen in dienst van Rijnvicus.

Ondertekening van de Visie Groene Cirkel Bijenlandschap door Wethouder Ingwersen
op 1 juni.
In het Groen Cirkel Bijenlandschap werken we met veel verschillende partijen aan een bloemrijk netwerk dat (wilde) bijen voldoende voedsel en nestgelegenheid biedt en het landschap aantrekkelijker en kleurrijker maakt.
De gemeente heeft de visie ondertekend, omdat zij het belangrijk vindt om samen met diverse partijen te werken aan een bloemrijk netwerk. Dit levert een bijdrage aan het verbeteren van de biodiversiteit in het algemeen en de bestuiving van gewassen in het bijzonder, dus ook ons voedsel. daarom neemt gemeente Nieuwkoop al 10 jaar het initiatief tot de aanleg van bloemrijke bermen en plantsoenen.

Voor vroeg vliegende insecten, waaronder bijen, zijn op verschillende plekken bloembollenmengsels geplant. In totaal was dit in 2018 500 m2.
Daarnaast zijn op verschillende plekken nieuwe bloemrijke stroken en oevers aangelegd t.b.v. insecten. In totaal is dit 1085 m2.

In de kernen Noordeinde, Zevenhoven en Ter Aar zijn in samenwerking met de dorpsraden bloembakken aan lichtmasten gehangen. De gemeente heeft de bakken en planten aangeschaft. De bewoners onderhouden de bakken. De komende jaren wordt dit doorgezet.

Beheerplan
Beleids- & beheerplan openbaar groen 2016-2020 is in 2016 door de raad vastgesteld.

Wat hebben we gedaan?
In het voorjaar van 2018 zijn in de diverse kernen verschillende plantvakken gerenoveerd.

Financiële ontwikkeling
Groen kent geen voorziening.

Begraafplaatsen/lijkbezorging

Begraafplaatsen in beheer

4

stuks

Gewenst kwaliteitsniveau
De algemene begraafplaatsen moeten voldoende kwaliteit hebben. Een uitvaart moet zonder problemen kunnen plaatsvinden en de inwoners moeten tevreden zijn over de kwaliteit. Voor het openbaar groen op en rond de begraafplaatsen geldt het kwaliteitsniveau B. Dat is gelijk aan het overig openbaar groen van de gemeente.

Maatschappelijke doelstellingen
Iedere inwoner van onze gemeente die na zijn overlijden begraven wenst te worden op een openbare begraafplaats dan wel na crematie bijgezet wil worden, moet hiervoor in de gelegenheid zijn.

Wat hebben we gedaan?
De aanleg van een urnenkelder op de begraafplaats van Nieuwkoop en Ter Aar. Op de begraafplaats in Ter Aar is een eerste deel geruimd er is een herdenkingszuil geplaatst. Er is een tweede ruiming voorbereid die in januari 2019 zal worden uitgevoerd.

Beheerplan
Nee

Financiële ontwikkeling
Het begraafplaatsenbeheer kent geen voorziening.

ga terug